Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 3

12)  Теорема Кронекера-Капеллі.

13)  Методи Гаусса і Жордана-Гаусса розв’язування системи рівнянь.

14)  Загальний і базисний розв’язки системи рівнянь.

15)  Лінійна однорідна система рівнянь, фундаментальна система її розв’язків та структура загального розв’язку.

16)  Метод оберненої матриці розв'язування системи рівнянь.

Результат виконання роботи: складання конспекту, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: усне опитування, обговорення питань, тестування, контрольна робота за модулем 1, складання, аналіз та обговорення практико-орієнтованих задач.

Розділ 4. ЕЛЕМЕНТИ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1.7. Застосування матриць і системи лінійних алгебраїчних рівнянь в економічному аналізі

1.  Застосування матриць і систем рівнянь для аналізу обсягів випуску продукції, аналізу прибутковості–збитковості.

2.  Міжгалузеві виробничі зв’язки.

3.  Матриці виробничих витрат.

4.  Модель міжгалузевого балансу (модель В.Леонтьєва).

5.  Власні числа і власні вектори матриці та їх застосування у лінійному обміні (міжнародна модель торгівлі).

6.  Поняття квадратичної форми та її запис у матричному вигляді.

7.  Канонічна форма квадратичної форми.

8.  Умови знаковизначеності квадратичної форми.

Література:

[1], т. І, с. 121-123.

[2], с. 153-180,192-197.

[3], с. 65-81.

Задачі, рекомендовані до розв’язання:

[3], с.79, № 1.87.

Питання для самоконтролю

1.  Власні числа і власні вектори матриці та їх застосування у лінійному обміні (міжнародна модель торгівлі).

2.  Поняття квадратичної форми та її запис у матричному вигляді.

3.  Канонічна форма квадратичної форми.

4.  Умови знаковизначеності квадратичної форми.

Результат виконання роботи: конспект, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: перевірка конспекту,усне опитування, обговорення питань, тестування, контрольна робота за модулем 1, складання, аналіз та обговорення практико-орієнтованих задач.


Розділ 5. ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Тема 1.8. Вектори на площині і в просторі та дії з ними. n-вимірний векторний простір

1.  Поняття вектора на площині і в просторі.

2.  Геометричне додавання, віднімання векторів та множення вектора на скаляр. 

3.  Проекція вектора на вісь.

4.  Координати вектора і запис його через орти.

5.  Довжина і напрямні косинуси вектора.

6.  Скалярний добуток векторів і кут між векторами.

7.  Властивості скалярного добутку векторів.

8.  Умови паралельності і перпендикулярності векторів.

9.  Векторний добуток векторів та його властивості.

10.Знаходження координат векторного добутку за координатами співмножників.

11.Мішаний добуток векторів та його геометричне тлумачення.

12.Поняття n-вимірного векторного простору та його базису.

Література:

[1], т. І, с. 125-139.

[2], с. 227-238.

[3], с. 82-115.

Задачі, рекомендовані до розв’язання:

[3], с.114, № 2.30-2.44.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке вектор? Які вектори є рівними?

2.  Як знайти суму і різницю двох векторів?

3.  Що є вектором, помноженим на скаляр?

4.  Якими властивостями володіють операції складання векторів і множення векторів на скаляр?

5.  Що таке координати вектора? Як знайти координати вектора по координатах його початку і кінця?

6.  Дати визначення скалярного добутку.

7.  Яка необхідна і достатня умова перпендикулярності векторів?

8.  Перерахувати властивості скалярного добутку.

9.  Як обчислити ?

10.Чому рівний скалярний добуток векторів, розкладених по ортам? Модуль вектора?

11.Як знайти одиничний вектор, сонаправлений з ?

12.Дати визначення векторного добутку.

13. Дати визначення змішаного добутку.

14.Два вектори називаються колінеарними, якщо….

15.Три вектори називаються компланарними, якщо…..

16.Ортом вектора  називається

17.Добутком вектора  на число х називається

18.Різницею  двох векторів називається

19.Що називається координатами вектора?

20.Що можна сказати про координати рівних векторів?