Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 9

4.  Аналіз маргінальної продуктивності.

5.  Еластичність попиту і пропозицій, виробничих функцій і т.п.

6.  Виробничі функції кількох змінних і граничний аналіз.

7.  Частинні граничні витрати, дохід і прибуток.

8.  Максимізація прибутку і мінімізація витрат.

9.  Частинні еластичності функції та їх економічна інтерпретація.

Результат виконання роботи: конспект, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: перевірка конспекту,усне опитування, обговорення питань, тестування.


Глава ІІ.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

МОДУЛЬ 1

Розділ 2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МАТРИЦЬ І ВИЗНАЧНИКИ

Основні питання, що виносяться на практичні заняття за розділом 2:

1.  Дії з матрицями.

2.  Обчислення визначників різними способами.

3.  Знаходження оберненої матриці.

Після опрацювання розділу на практичних заняттях студент повинен

знати: базові поняття і положення лінійної алгебри (матриця, види матриць, дії з матрицями; визначники, їх властивості та способи їх обчислення);

вміти: виконувати дії з матрицями, обчислювати мінор та алгебраїчне доповнення елементів квадратної матриці, обчислювати визначник різними способами, в тому числі, з використанням його властивостей, знаходити обернену матрицю.

Рекомендована література:

[1], т. І, с. 73-89.

[2], с.  82-128.

[3], с. 13-30.

Рекомендації до розв’язання типових прикладів розділу 2

2.1. На випуск одиниці двох видів продукції А1, А2 витрачаються комплектуючі В1, В2, В3, В4  у кількостях, що задаються матрицею

.

У свою чергу, на складання одиниці  виробів В1, В2, В3, В4 витрачається продукція С1, С2, С3, задана матрицею

.

Визначити потрібну кількість елементів D1,D2, D3  вихідного матеріалу, коли відомо, що витрати їх на одиницю С1, С2, С3  задано матрицею

.

Матрицею витрат елементів D1, D2,D3  на одиницю кінцевої продукції Ата А2 можна подати у вигляді добутку матриць K=S3·S2·S1,  тобто

.

Знаючи виробничу програму випуску кінцевої продукції, можна визначити потрібну кількість вихідного матеріалу. Наприклад, якщо треба випустити готову продукцію А1=50, а А2=100 одиниць, то для цього матрицю Kмножимо на вектор  . Отже,

2.2. Три фірми випускають4 види виробів. Задано матриці випуску продукції в липні і серпні:

,

де аі bik (i = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3, 4) - накопичений з початку року на кінець деякого місяця обсяг продажу виробів відповідного виду по одній фірмі. Знайти обсяг продажу виробів за місяць на кожній фірмі.

Розв’язання:

Обсяг продажу продукції на кожній фірмі за місяць:

C = B – A

Відповідь: місячний обсяг продажу виробів на кожній фірмі .

2.3. Підприємство випускає три види продукції, що характеризуються матрицей ‑  планом Х = ( 1074 ). При випуску продукції використовують 5 типів сировини. Задано матрицю витрат сировини: A = (aik) = , де aik ‑ витрати сировини на одну одиницю продукції визначеного виду (к ‑ тип сировини, i ‑ вид продукції). Матриця

S =  задає вартість однієї одиниці кожного виду сировини. Визначити: а) необхідну кількість одиниць сировини кожного виду для забезпечення плану; б) вартість сировини для одиниці кожного виду продукції; в) загальну вартість сировини при виконанні плану випуску Х.

Розв’язання:

a) Знайдемо необхідну кількість одиниць сировини кожного виду для забезпечення плану

С = Х А = =

б) Знайдемо вартість сировини для одиниці кожного виду продукції

D = S A =

в) Знайдемо загальну вартість сировини при виконанні плану випуску Х

 F = X D = .

2.4. Виконати розрахунок заробітної плати, що припадає на кожне замовлення при виробництві різноманітних виробів, користуючись даними таких таблиць:

Виріб

 Витрати робочого часу на кожному з робочих місць

1

2

3

4

 А

 0.8

 2.1

 1.2

 3.0

 В

 1.3

 0.5

 2.8

 0.2

С

 1.1

 1.0

 2.5

 1.8