Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 16

Визначити, скільки одиниць транспорту кожного виду використовується під час перевезення.

6. Продукцію, що випускається на підприємстві, необхідно розподілити по трьох типах магазинів: до 1 типу - 240 од., 2 - 750 од., на 3 - 100 од. Для проведення такої роботи потрібно 3 дня. Кількість продукції, що розподілена у визначений день, приведено в такій таблиці:


День

Магазин

К1

К2

К3

1

5

7

4

2

10

5

20

3

5

2

A

Визначити, скільки магазинів визначеного типу потрібно для розподілу продукції, якщо відомо, що використовується 10 магазинів першого типу?

7. Цех випускає три види продуктів. При цьому застосовуються три виробничих процеси: виготовлення, опрацювання, упаковування. Трудомісткість кожного процесу при виробництві продукції задана матрицею:

B = (bij ) = , де bij ‑ число людино-годин, що потрібно для i - ситуації опрацювання одиниці продукції j - виду. Випуск кожного виду продукції відповідно дорівнює 25, 30, 27. Знайти інтенсивність (у людино-годинах за період) даних процесів.

8. Перевірити,  чи є матриця В продуктивною, якщо

a) ; б)

9. Припустимо, що функція попиту x = 1800 – 0,5y, де x ‑ ціна автомобіля, а y - відповідно їхня кількість. Нехай функція пропозиції має вид x = 700 + 0,5y. При яких значеннях x і y наступає рівновага?

10. З деякого матеріалу необхідно викроїти 350 заготівель I типу, 390 заготівель II типу і 410 заготівель III типу. При цьому можна застосовувати розкрой трьох засобів . Кількість заготівель, отриманих із кожного листа при кожному засобі розкрою, зазначено в такій таблиці:

Тип заготівлі

 Засіб розкрою

1

2

3

I

 II

III

2

3

2

4

6

3

1

4

5

Записати в математичній формі умови виконання завдання.

11.Фірма поширює електрообладнання трьох типів: 1 типу 30 од., 2 типу - 54 од., 3 тип - 48 од. Для перевезення цього обладнання фірма використовує три види транспорту. Кількість електрообладнання, що розміщується на визначеному виді транспорту, приведено в такій таблиці:

Тип

Вид транспорту

продукції

Р1

Р2

Р3

1

5

3

2

2

6

7

4

3

8

1

5

Встановити, скільки одиниць транспорту кожного виду буде потрібно для перевезення обладнання. Для розв’язання використовувати метод Гаусса.

12. Торгове агентство реалізує три види продукції. При цьому застосовується три процеси: перевезення, продаж, реклама. Інтенсивність (у людино-годинах за період) даних процесів складає відповідно 50, 70, 40, а трудомісткість кожного процесу при реалізації продукції задається матрицею, де aij- число людино-годин, що необхідно для i - ситуації реалізації одиниці виробу j - го виду

1.  Написати в матричній формі систему рівнянь, що характеризує рівність використовуваних і наявних потужностей для кожного процесу.

2.  Досліджувати потужності кожного виду реалізації, що використовуються цілком, і реалізацію кожного виду продукції?

13. Дослідити на знаковизначеність квадратичні форми:  а)  б)

Розділ 5. ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Основні питання, що виносяться на практичні заняття за розділом 5:

1.  Розв’язання задач на знаходження рівняння прямої на площині у різних виглядах.

2.  Перевірка умов паралельності та перпендикулярності двох прямих.

3.  Знаходження відстані від точки до прямої.

4.  Встановлення типу линії 2-го порядку за її рівнянням.

5.  Задачі на різні вигляди рівняння площини.

6.  Задачі на різні вигляди рівнянь прямої у просторі.

7.  Мішані задачі на площину та пряму у просторі.

8.  Розв’язування економічних прикладів.

Після опрацювання розділу на практичних заняттях студент повинен