Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 36

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. Вища математика. - К.: Національна академія управління, 1999 р. – 399 с.

2. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навч. посібник: У 2-х ч. – Ч.1. – К.: КНЕУ, 2001. – 546 с.

3. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. - Видавництво "Знання", 2007 - 456c.

Додаткова література

1.  Бобик О.І., Гладунський В.Н., Засадна Х.О. Математика для економістів: Вища математика. Навч. посібник у 3-х ч. – Ч.1. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2007. – Ч.2. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2008.

2.  Бугір М.К. Математика для економістів. Навч. посібник.– К.: Альма Матер, 2003.

3.  Бондарев Б.В., Шурко И.Л. Финансовая математика. Учебное пособие. – Донецк: Кассіопея, 1998.

4.  Бакаев Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. Посібник. – к,: КНЕУ, 2000.

5.  Башарин Г.П. Начала фининсовой математики. М.: ИНФРОА – М, 1997

6.  Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

7.  Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки: означення, формули, приклади. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2005.

8.  Григулецький В.Г., Ященко З.В. Высшая математика для экономистов. – Фенікс, 2004.

9.  Єлейко Я.І., Кандибко О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000.

10.Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике:  Учебник; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004.

11.Кленко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах. Видання друге перероблене і доповнене. Навчальний посібник. – К.: УНЛ, 2006.

12.Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

13.Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія споживання: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Піраміда». 2004.

14.Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: Учеб. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 688с.

15.Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія фірми: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Піраміда». 2004.

16.Ляшенко И.Н., Ляшенко Е.И. Математика для экономистов. Уч. пособие для подготовки бакалавров  экономического профиля. – Донецк, 1998.

17.Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике: Учебник: В 2-х ч. Ч.1. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

18.Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ.  – Х.: Рубікон, 1999. – 320 с.

19.Тріщ Б.М. Основи вищої математики. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006.

20.Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: Дело 2005.


ЗМІСТ

Глава І. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» .....................................................................

3

Глава ІІ. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика»............................................................................................

21

Глава ІІІ. Індивідуальні домашні завдання (ІДЗ) з дисципліни «Вища математика» для студентів денної форми навчання та рекомендації до їх виконання.............................................................................................................

93

Глава ІV. Методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Вища математика»..........................................................

126

Глава v. Індивідуальне домашнє завдання №1 з дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми навчання та рекомендації до його виконання...................................................................................................

129

Рекомендована література..................................................................................

146