Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 14

Галузь

Споживання

Скінченний продукт

Валовий випуск

Скінченний продукт

(новий)

Валовий випуск

(новий)

№1

№2

№3

№1

5

35

20

40

100

60

152,1

№2

10

10

20

60

100

70

135,8

№3

20

10

10

10

50

30

92,5

Розв’язання. Знайдемо спочатку матрицю А: елементи шуканої матриці А дорівнюють обсягу продукції і-ої галузі, що споживається на виробництво одиниці продукції j-ої галузі. Тому для знаходження елементів і-го стовпця матриці А треба поділити обсяг продукції і-ої галузі, вказаний у таблиці, на загальний валовий випуск цієї галузі. Таким чином, ми одержимо матрицю, що має вигляд:

;

X = (Е - А) · Y

Е – А = ;      det (E - A) = 0,514.

Матриця повних витрат:

(E – A) = .

Помноживши матрицю (Е - А) на вектор-стовпець Y кінцевих продуктів, дістанемо новий валовий випуск продукції:

Х = .

Таким чином, першій галузі треба виробити 152,1 одиниць продукції, другій галузі – 135,8, третій галузі – 92,5.

4.4. Знайти власні значення і власні вектори матриці .

Розв’язання. Складаємо характеристичне рівняння

 або , звідки власні значення матриці: .

Знаходимо власний вектор , відповідний власному значенню . Для цього розв’яжемо матричне рівняння

 або , звідки знаходимо х2= –1,5х1. Поклавши х1=с, одержимо, що вектори  при будь-якому с≠0 є власними векторами матриці з власним значенням  .

Аналогічно можна переконатися в тому, що вектори при будь-якому с1≠0 є власними векторами матриці з власним значенням .

4.5. Структурна матриця торгівлі чотирьох країн має вигляд:

А=

Знайти бюджети цих країн, що задовольняють збалансовану бездефіцитну торгівлю за умовою, що сума бюджетів:.

Розвязання.

Власне значення матриці А  l=1 знаходимо з рівняння  det(A-lE)=0:

=0,

(A-E)C=0,

=,

.

Розв’яжемо отриману систему (наприклад, методом Гаусса):

             

  

Система невизначена.

,

,

,

.

.

Тоді     ,   ,

2.3C+0.55C=6270,    2.85C=6270,         C=2200.

Отже, ,   ,    ,    .

4.6. Довести, що квадратична форма є додатно визначеною.

Розв’язання. Перший спосіб. Матриця А квадратичної форми має вигляд . Для матриці А характеристичне рівняння:

  або  .

Розв’язуючи рівняння, знайдемо λ1=14, λ2=4. Оскільки корені характеристичного  рівняння матриці А додатні, то квадратична форма  L- додатно визначена.

Другий спосіб. Оскільки головні мінори матриці

додатні, то за критерієм Сильвестра дана квадратична форма L додатно визначена.

4.7. З однієї фірми на іншу необхідно перевезти обладнання трьох типів: 1 типа - 95 од., 2 тип -100 од. , 3 тип - 85 од. Для перевезення обладнання фірма може замовити транспорт трьох видів . Кількість обладнання, що розміщується на визначеному виді транспорту, приведено в такій таблиці:

Тип

 Вид транспорту

 обладнання

 T1

 T2

 T3

I

3

 2

 1

 II

4

1

2

 III

3

5

4

Записати в математичній формі умову перевезення обладнання з однієї фірми на іншу і визначити, скільки одиниць транспорту кожного виду використовується під час перевезення.

Розв’язання:

Умови перевезення обладнання визначаються системою рівнянь:

Знайдемо кількість транспорту кожного виду:

Відповідь:під час перевезення обладнання з однієї фірми на іншу використовується 15 одиниць транспорту першого виду, 20 одиниць транспорту другого виду і 10 одиниць транспорту третього виду.

4.8. Підприємство випускає продукцію трьох видів А, В, С. Рівень випуску визначається обмеженістю ресурсів. Всі числові дані приведені в такій таблиці:

Ресурси

 Запаси

Норми витрат на одиницю часу

 ресурсу

А

В

С

Сировина, (кг)

 24

 5

7

4

Обладнання, (од.)

 10

5

2

1

Матеріали, (кг)

 75

 10

 5

 20