Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 2

2.7. Що називається кроком та модулем зубців ? Які кроки та модулі розрізняють  в зубчастих колесах ?

2.8. Які кола зубчастих коліс називаються початковими, а які ділильними ?  В якому випадку ці кола збігаються?

2.9. Що таке початковий контур зубчастих коліс, якими параметрами він характеризується ?

2.10. Назвіть 3 способи виготовлення зубчастих коліс, у чому полягає їх суть .

2.11. Дайте порівняльну характеристику методу копіювання та методу обкочування .

2.12. Що таке коригування зубчастих коліс ? Як змінюється профіль зубців при коригуванні зубчастих коліс ?

2.13. Які переваги дають кориговані зубчасті передачі ? Які види коригування  зубчастих  коліс широко використовуються в практиці ?

2.14. Запишіть формулу для визначення зміщення зубонарізного інструменту.

2.15. Як змінюються параметри зубчастих коліс при висотній корекції?

2.16. Зубчасті передачі з кутової корекції, вкажіть переваги кутової корекції над висотною.

2.17. Які фактори обмежують граничні значення коефіцієнтів зміщення ?

2.18. Які фактори впливають на вибір ступеня точності  виготовлення зубчастих  передач  ? Які ступені точності найпоширеніші в машинобудуванні ?

2.19. Назвіть основні показники точності функціонування зубчастих передач, охарактеризуйте їх .

2.20. Чи потрібна корекція зубчастої передачі, якщо z1 =12,   z2 =134? Поясніть чому.

2.21. Зобразіть епюру навантаження зуба . Чому вона має такий вигляд ? Від чого  залежить ?

2.22. Вкажіть фактори, які призводять до зменшення величини ККД зубчастих  передач.

2.23. Які матеріали використовуються для виготовлення зубчастих коліс і завдяки яким своїм  властивостям ?

2.24. Чому всі сталеві зубчасті колеса залежно від твердості зубців поділяються на  дві групи ?

2.25. Назвіть основні види термічної обробки зубчастих коліс .

2.26. Назвіть основні види руйнування зубців зубчастих коліс, чим вони спричиняються ?

2.27. Які сили діють у прямозубій зубчастій передачі, запишіть формули для їх обчислення.

2.28. Запишіть правила простановки сил у зубчастій передачі .

2.29. Які види розрахунків на міцність циліндричних евольвентних передач передбачає стандарт ?

2.30. Поясніть, чому для косозубих передач із значною різницею твердості зубців шестерні та колеса можна брати більші допустимі контактні напруження .

2.31. Як визначаються допустимі контактні напруження ?

2.32. Як визначити коефіцієнт еквівалентності ?

2.33. Назвіть основні параметри косозубих зубчастих передач, перерахуйте їх  переваги і недоліки.

2.34. З яким кутом нахилу зубців використовують косозубі зубчасті колеса ?  Що обмежує величину  кута нахилу зубців ?

2.35. Що таке еквівалентне колесо? Для чого його вводять у розрахунок ?

2.35. Зобразіть еквівалентне колесо косозубої зубчастої передачі, запишіть формули для визначення  ділильного діаметру і кількості зубців еквівалентного колеса. Проаналізуйте їх .

2.36. Запишіть формули для обчислення значення сил, які діють у косозубому зубчастому зачепленні.

2.37. Проставте сили в косозубому зубчастому зчепленні . Запишіть правило направлення осьової сили .

2.38. Запишіть формули для визначення коефіцієнтів торцевого та осьового перекриття .

2.39. У чому полягає суть розрахунку зубчастих коліс на міцність.

2.40. Як визначаються дійсні контактні напруження в зубчастому зчепленні ?

2.41. Які допущення приймаємо при визначенні згинаючих напружень.

2.42. Запишіть формулу для визначення згинаючих напружень, що впливає на величину згинаючих  напружень ?

2.43. У чому полягає суть практичного розрахунку циліндричної зубчастої передачі ?  Запишіть основну розрахункову формулу та проаналізуйте вплив окремих параметрів передачі на її розміри .

2.44. Назвіть особливості конічних зубчастих передач. Укажіть галузь їх  застосування .

2.45. Назвіть переваги і недоліки конічних передач порівняно з іншими зубчастими передачами .

2.46. Зобразіть конічну зубчасту передачу, позначте її основні параметри .

2.47. Напишіть формули для обчислення значень основних параметрів конічної зубчастої передачі .