Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 4

3.33. Яке допустиме значення стріли прогину приймається в розрахунку на жорсткість?

4. Фрикційні  передачі

4.1. Намалюйте схему циліндричної фрикційної передачі, поясніть принцип дії . Де  використовуються фрикційні передачі ?

4.2. Які існують види фрикційних передач ?

4.3. Перерахуйте переваги і недоліки фрикційних передач  порівняно з іншими передачами .

4.4. Напишіть формулу для визначення необхідного зусилля притиснення котків.

4.5. Які види ковзання виникають при роботі передачі ? У чому полягає негативна дія ковзання ?

4.6. Проаналізуйте пружне ковзання та геометричне ковзання .

4.7. Які матеріали використовуються для виготовлення фрикційних котків ?

4.8. Якими бувають конструкції котків фрикційних передач ?

4.9. Зобразіть схематично найпоширеніші натискні пристрої для фрикційних передач.

4.10. Перечисліть види руйнівних котків . Які критерії їх розрахунку ?

4.11. Запишіть основні геометричні та кінематичні залежності фрикційних передач.

4.12. Як визначити передаточне число передачі ? Чому дорівнює коефіцієнт пружного ковзання ?

4.13. Як визначити силу, що передається на вали фрикційної передачі ? Де враховується значення цієї  сили ?

4.14. В чому суть розрахунку котків на міцність ? Наведіть основні розрахункові формули .

4.15. Для чого потрібні конічні фрикційні передачі ? Назвіть їх особливості .

4.16. Які переваги і недоліки фрикційних передач ?

4.17. Позначте основні геометричні параметри фрикційної передачі . Запишіть основні співвідношення між ними.

4.18. Які зусилля виникають у конічній фрикційній передачі ? Як їх можна визначити ?

4.19. Що таке фрикційний варіатор ?

4.20. Що таке діапазон регулювання варіатора ? Запишіть формули для визначення  діапазону  регулювання варіаторів.

5. Пасові  передачі

5.1. Назвіть основні елементи пасової передачі, вкажіть галузь застосування пасових передач.

5.2. Перерахуйте переваги та недоліки пасових передач, порівняйте їх із зубчастими передачами.

5.3. Зобразіть схематично основні типи пасових передач . Укажіть призначення кожного типу .

5.4. Які вимоги ставляться до пасів ? За якими ознаками розрізняють приводні паси ?

5.5. Які ви знаєте паси за конструкцією ?

5.6. З яких матеріалів виготовляють паси ? Коротко охарактеризуйте їх властивості .

5.7. Яких двох типів бувають клинові паси ? Яке позначення перерізу клинового паса ?

5.8. Які ви знаєте конструкції шківів ? Зобразіть їх на малюнку і вкажіть їх основні параметри .

5.9. З яких матеріалів виготовляють шківи пасових передач ?

5.10. Які натяжні пристрої застосовують у пасових передачах ?

5.11. Якими способами з’єднуються кінці пасів ?

5.12. З чим пов’язане явище пружного ковзання паса під час роботи передачі ? Покажіть розподіл зусиль у пасі при передаванні робочого навантаження.

5.13. Сформулюйте теорему Жуковського .

5.14. Як можна визначити відносне ковзання паса?

5.15. Запишіть формулу для визначення передаточного числа пасової передачі . Як ми її отримали ?

5.16. Які параметри впливають на працездатність передачі ?

5.17. Назвіть основні геометричні характеристики пасових передач . Запишіть формули для їх  обчислення .

5.18. Запишіть залежності, які відображають характер сил, що діють у пасовій передачі .

5.19. Запишіть формулу Ейлера . Що вона описує і де застосовується ?

5.20. Як визначити силу, що діє на вали пасової передачі ?

5.21. Які напруження виникають у пасах при роботі передачі ? Нарисуйте розподіл напружень у перерізах приводного паса .

5.22. В чому полягає суть розрахунку пасової передачі на тягову здатність ? Що називається коефіцієнтом тяги ?

5.23. Зобразіть криві ковзання та ККД пасової передачі, проаналізуйте ці два графіки.

5.24. Чим зумовлене зменшення ККД пасової передачі ?

5.25. У чому полягає суть розрахунку пасових передач на довговічність .

5.26. У чому полягають особливості розрахунку плоскопасових передач ?

5.27. Які особливості розрахунку клинопасових передач ?

5.28. Як впливає дія відцентрованої сили на роботу пасової передачі ?