Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 8

89.  Трансформатор, знижуючий напругу з U1 = 6 кВ до U2 = 220 В, має у первинній обмотці N1 = 200 витків. Опір вторинної обмотки R2 = 1 Ом. Опір зовнішнього кола (в мережі пониженої напруги) R = 12 Ом. Нехтуючи опором первинної обмотки, знайти число витків у вторинній обмотці трансформатора.

90.  Котушка діаметром d = 2 см, що має один шар витків (N = 500 вит.), які щільно прилягають один до одного поміщена у магнітне поле. Вісь котушки паралельна лініям індукції. Магнітна індукція поля рівномірно змінюється зі швидкістю 1 мТл/с. Знайти теплову потужність, що виділяється у котушці, якщо її кінці замкнені накоротко.

91.  В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,02 Тл рівномірно обертається навколо вертикальної  вісі горизонтальний стрижень довжиною l = 0,5 м. Вісь обертання проходе через кінець стержня паралельно лініям магнітної індукції. Знайти число обертів у секунду, при якому на кінцях стрижня виникає візниця потенціалів U = 0,1 В

92.  Магнітна індукція В поля між полюсами 2-полюсного генератора дорівнює 1 Тл. Ротор має 140 витків (площа кожного S = 500 см2). Знайти частоту обертання якоря, якщо максимальне значення е.р.с. індукції 220 В.

93.  В однорідному магнітному полі (В = 0,2 Тл) рівномірно обертається прямокутна рамка, що має N = 200 витків, які щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 100 см2. Знайти частоту обертання рамки, якщо максимальна е.р.с., яка індукована в ній, Emax = 12,6 В.

94.  В однорідному магнітному полі рівномірно обертається прямокутна рамка з частотою N = 600 с-1. Амплітуда індукованої е.р.с E0 = 3 В. Знайти максимальний магнітний потік через рамку.

95.  У магнітне поле, що змінюється за законом В = В0coswt(B0 = 0,1 Тл, w = 4 с-1) поміщена квадратна рамка зі стороною a = 50 см, нормаль до рамки утворює з напрямком поля кут a = 450. Знайти е.р.с. індукції, що виникає у рамці в момент часу t = 5 с.

96.  Кільце із алюмінієвого проводу (r = 25 нОм×м) поміщене у магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Діаметр кільця D = 30 см, діаметр проводу d = 2 мм Знайти швидкість зміни магнітного поля, якщо струм у кільці І = 1А.

97.  Проволочний виток площею S = 100 см2 та опором R = 5 Ом розташований в однорідному магнітному полі напруженістю  Н = 10 кА/м, перпендикулярно лініям магнітної індукції. При повороті витка у магнітному полі відлік гальванометра, замкненого на виток, складає 12,6 мкКл. Знайти кут повороту витка.

98.  У однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,3 Тл поміщена прямокутна рамка з рухомою стороною, довжина якої l = 15 см. Знайти е.р.с. індукції, що виникає у рамці, якщо її рухома сторона зміщується перпендикулярно лініям магнітної індукція із швидкістю V = 10м/с.

99.  Дві гладкі замкнені металеві шини, відстань між якими 30 см, із перемичкою що ковзає без тертя, знаходяться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл, яке перпендикулярне площині контуру. Перемичка масою m = 5 г ковзає вниз із постійною швидкістю  V = 0,5 мс. Знайти опір перемички. Самоіндукцією контуру та опором контуру знехтувати.

100.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене до нас. <0. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кола  з боку магнітного поля.

101.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене до нас. <0. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної cили dF, що діє на малу дільницю кола  dl з боку магнітного поля.