Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 5

48.  Скільки витків моє соленоїд із залізнім осердям, якщо в надітому на ньому дротяному витку в період виключення струму в  соленоїді індукується е.р.с., середнє значення якої  < Е  > = 5,1 B. Відомо, до довжина соленоїда l = 0,2 м, площа поперечного перерізу  S = 30 см2, струм І = 3 А було виключено за час t = 0,001 с.

49.  За який час виключається струм у соленоїді коли відомо, що в дротяному витку надітому на ньому за цей час виникає е.р.с. середнє значення якої < Е  > = 0,018 В.  Довжина соленоїда 20 см при площі поперечного перерізу S = 30 см2 , кількість витків N = 320, струм до періоду виключення І = 3 А.

50.  Прямокутна рамка розміром (0,5´1) м утворює кут a з напрямом магнітного поля, у яке вона поміщена. Магнітне поле змінюється за законом B = B0×coswt; Знайти кут  a, якщо е.р.с. індукції, зо виникає дорівнює 128 мВ.

51.  У магнітному полі , що змінюється за законом B = B0×coswt (w = 4c-1) знаходиться квадратна рамка зі стороною a = 50 см, при цьому нормаль до рамки утворює з напрямком поля кут a = 450. Е.р.с. індукції, яка виникає у рамці в момент часу  t = 5 с дорівнює ЕI = 64 мВ. Знайти В0.

52.  Котушка має довжину 20 см, діаметр 2 см. Обмотка котушки складається із 200 витків мідного  дроту, площа поперечного перерізу якого 1 мм2. Котушка ввімкнена у коло з деякою е.р.с. За допомогою перемикача е.р.с. вимикається, та котушка замикається накоротко. Через який час після вимкнення е.р.с. сила струму у колі зменшиться у 2 рази?

53.  Квадратна рамка із мідної проволоки перерізом 1 мм2 знаходиться у магнітному полі, індукція якого змінюється B B0×sіnwt, B0 = 0,01 Тл, w = , T = 0,02 с. Площа рамки 25 см2. Площа рамки перпендикулярна до  напряму магнітного поля. Знайти залежність від часу та найбільше значення: 1)магнітного потоку, що перетинає рамку; 2) е.р.с. індукції , що виникає у рамці, 3) силу струму, що тече по рамці.

54.  Котушка з залізним осердям має площу поперечного перерізу 20 см2 та число витків 500. Індуктивність котушки з осердям дорівнює 0,28 Гн при силі струму через обмотку в 5 А. Знайти магнітну проникність залізного осердя при цих умовах.

55.  У магнітному полі, індукція якого дорівнює 500 Гн, розташована котушка, яка має 200 витків проволоки. Опір котушки 40 Ом, площа її поперечного перерізу 12 см2. Котушка розміщена так, що ї вісь утворює 600 з напрямом магнітного поля. Яка кількість електрики пройде по котушці при зникненні магнітного поля.

56.  Кусок проводу довжиною l = 2 м склали вдвоє та його кінці замикаються. Потім провід розтягнули у квадрат так, що площа квадрата перпендикулярна горизонтальній складовій індукції магнітного поля Землі. Вгор = 2×10-5 Тл. Яка кількість електрики пройде через контур, якщо його опір R = 1 Ом?

57.  Побудувати графік зміна індукційного струму при розмиканні кола, в якому є котушка індуктивності. Що означає площа фігури, яка заключена між графіком та віссю часу? Зміну якої магнітної величини можливо визначити за графіком?

58.  Обмотка cоленоїда із залізним осердям має N = 500 витків. Довжина осердя l = 50 см. Як і в скільки разів зміниться індуктивність соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці зросте від I1 = 0,1 А до I2 = 1 А.

59.  Відома магнітна індукція поля, В (x,y,z), яка утворена у вакуумі котушкою зі струмом  I. Як можливо знайти індуктивність L котушки?

60.  Маємо дві котушки 1 та 2. Відомо, що коли по котушці 1 пропустити струм1, то повний магнітний потік, що зціплений з витками котушки 2 дорівнює y2. Який повний потік y1, що пронизує витки котушки 1 при пропусканні через котушку 2 струму І2.