Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 11

134.  Котушка моє 400 витків на довжині 20 см. Площа поперечного переріза 9 см2. Знайти індуктивність котушки у двох випадках: 1) без осердя, 2) із залізним осердям. mж = 400.

135.  Котушка довжиною 20 см та діаметром 3 см має 400 витків. По котушці йде струм силою 2 А. Знайти індуктивність котушки.

136.  Скільки витків має котушка, індуктивність якої L = 0,001 Гн, якщо при силі струму І = 1 А  магнітний потік через котушку Ф = 200 мкс.

137.  Індуктивність соленоїда при дожині 1 м та площі поперечного перерізу 20 см2 дорівнює 0,4 мГн. Знайти силу струму у соленоїді, при якій об’ємна густина енергії магнітного поля у середині соленоїда дорівнює 0,1 Дж/м3.

138.  Котушка моє індуктивність L = 0,1 Гн та опір R = 0,8 Ом. Знайти у скільки разів зменшиться сила струму у котушці через t = 30 мс, якщо джерело струму відключити та котушку замкнути накоротко.

139.  Знайти, через який час сила струму замикання досягне 0,95 граничного значення, якщо джерело струму замкнене на котушку опором R = 12 Ом та індуктивністю 0,5 Гн.

140.  Котушка індуктивністю L = 0,6 Гн підключена до джерела струму. Знайти опір котушки, якщо за час t = 3 с сила струму через котушку досягає 80% граничного значення.

141.  Дві котушки намотані на одне спільне осердя. Знайти їх взаємну індуктивність, якщо при швидкості зміни сили струму в першій котушці у другій котушці індукується е.р.с. Е12 = 0,3 В.

142.  Сила струму І у обмотці соленоїда що має N = 1500 витків, дорівнює 5 А. Магнітний потік  Ф через поперечній переріз  соленоїда складає 200 мкВб. Знайти енергію магнітного поля

143.  Обмотка електромагніту, що знаходиться під сталою напругою, має опір R = 15 Ом та індуктивність L = 0,3 Гн. Знайти час за який у обмотці виділиться кількість теплоти, яка дорівнює енергії магнітного поля в осерді.

144.  Соленоїд діаметром d = 4 см, що має N = 500 витків, знаходиться у магнітному полі, індукція якого змінюється із швидкістю 1 мТл/с. Вісь соленоїда утворює із вектором магнітної індукції кут a = 450. Знайти е.р.с. індукції, яка виникає у соленоїді.

145.  Довгий соленоїд індуктивністю L = 4 мГн має N = 600 витків. Площа поперечного перерізу соленоїда S = 20 см2. Знайти магнітну індукцію поля у середині соленоїда, якщо сила струму, що протікає по його обмотці, дорівнює 6 А.

146.  Дві довгі котушки намотані на спільне осердя, при цьому індуктивність котушок L1 = 0,64 Гн та L2 = 0,04 Гн. Знайти, у скільки разів число витків першої котушки більше, за число витків у другій.

147.  Знайти, скільки витків проволоки, що щільно прилягають один до одного, та мають діаметр d = 0,5 мм, треба намотати на картонний циліндр діаметром D = 1,5 см, щоб одержати одношарову котушку індуктивністю L = 100 мкГн.

148.  Через котушку, індуктивність L якої дорівнює 200 мГн, протікає струм, який змінюється за законом I = cos3t. Знайти: 1) закон зміни е.р.с. самоіндукції, 2) максимальне значення е.р.с. самоіндукції.

149.  У соленоїді без осердя, який має N = 1000 витків, при збільшенні сили струму магнітній потік збільшується на 1 мВб. Знайти середню е.р.с самоіндукції Еs, яка виникає у соленоїді, якщо зміна сили струму відбулась за 1 с.

150.  Сила струму І у обмотці соленоїда що має N = 1500 витків, дорівнює 5 А. Магнітний потік  Ф через поперечній переріз  соленоїда складає 200 мкВб. Знайти енергію магнітного поля

ІІ семестр

Індивідуальне завдання № 3