Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 7

75.  Знайти індуктивність соленоїда із залізним осердям, якщо його довжина 50 см, площа поперечного переріза 10 см2, число витків 1000, через соленоїд протікає струм І = 1,1 А функція В = f(Н) відома.

76.  У однорідному магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл, рухається провідник довжиною 10 см. Швидкість руху провідника 15 м/с та направлена вона перпендикулярно магнітному полю. Чому дорівнює індукована у провіднику е.р.с.?

77.  Швидкість літака з реактивним двигуном дорівнює 950 км/ч. Знайти е.р.с. індукції, що виникає на кінцях крил такого літака, якщо вертикальна складова напруженості земного магнітного поля дорівнює 0,5 , а розмах крил літака 12,5 м.

78.  У магнітному полі, індукція якого 500 Тл, обертається стержень довжиною 1м зі сталою кутовою швидкістю 20 рад/с. Вісь обертання проходе через кінець стержня та паралельна силовим лініям магнітного поля. Знайти е.р.с. індукції, що виникає на кінцях стержня.

79.  Трубопровід із протікаючею у ньому провідною рідиною знаходиться у магнітному полі. На електродах А та В виникає е.р.с. індукції. Знайти швидкість течії рідини у трубопроводі, якщо індукція магнітного поля дорівнює 100 Тл, відстань між електродами (внутрішній діаметр трубопроводу) 50 мм, виникаюча при цьому е.р.с. 0.25 мВ.

80.  Мідний  диск радіусом 5 см знаходиться у магнітному полі, яке перпендикулярне площі диска. Знайти е.р.с. такого генератора, якщо індукція магнітного поля В = 2000 Тл, частота обертання диска N = 3 об/с. Показати напрямок електричного струму, якщо магнітне поле направлене від нас до малюнка, а диск обертається проти часової стрілки.

81.  Трансформатор, понижуючий напругу з 200 до 12 В, має у первинній обмотці  N1 = 2000 витків. Опір вторинної обмотки R2 = 0,15 Ом. Нехтуючи опором первинної обмотки, знайти число витків у вторинній обмотці, якщо у зовнішню мережу (у мережі пониженої напруги) передають потужність P = 20 Вт.

82.  Соленоїд без осердя з одношаровою обмоткою із проволоки діаметром  d = 0,5 мм має довжину l = 0,4 м та поперечний переріз S = 50 см2. Який струм тече по обмотці при напрузі U = 10 В, якщо за час t = 0,5 мс в обмотці виділяється кількість теплоти, що дорівнює енергії поля у середині соленоїда? Поле вважати однорідним.

83.  Об’ємна густина енергії магнітного поля у середині соленоїда довжиною 50 см та малого діаметра дорівнює 0,7 Дж/м3. Знайти магніторухаючу силу цього соленоїда.

84.  Знайти індуктивність соленоїда довжиною l та опором R, якщо обмоткою соленоїда є проволока масою m (прийняти густину проволоки та її питомий опір відповідно за r та r¢).

85.  Нескінченно довгий соленоїд довжиною l = 0,8 м має одношарову обмотку із алюмінієвого проводу масою m = 400 г. Знайти час релаксації t для цього соленоїда. Густина та питомий опір алюмінію дорівнюють відповідно r = 2,7 г/см3 та r¢ = 26 нОм×м.

86.  Два соленоїда (L1 = 0,64 Гн, L2 = 1 Гн) однакової довжини та приблизно рівних перерізів вставлені один в другий. Знайти взаємну індуктивність соленоїдів.

87.  Дві котушки намотані на одне осердя. Індуктивність першої котушки L1 = 0,12 Гн, другої L2 = 3 Гн. Опір другої котушки R2 = 300 Ом. Знайти силу струму І2 у другій котушці, якщо за час t = 0,01 с силу струму у першій котушці зменшити від І1 = 0,5 А до нуля.

88.  Трансформатор з  коефіцієнтом трансформації 0,5 знижує напругу з 220 до 6 В. При цьому сила струму у вторинній обмотці дорівнює 6 А. Нехтуючи збитком енергії у первинній обмотці, знайти опір вторинної обмотки трансформатора.