Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 6

61.  Між рельсами залізної дороги включено вольтметр. Над ним з постійною швидкістю проходить поїзд. Які будуть покази вольтметра? Магнітне поле Землі прийняти на даній дільниці однорідним, вертикальна складова його ВВ = 5×10 -5 Тл. Ширина колії 1,2 м. Швидкість поїзду 60 км\час. 

62.  Дві котушки розташовані на невеликій відстані одна від одної. Коли сила струму в 1 котушці змінюється з швидкістю , в ІІ котушці виникає е.р.с. індукції Еі = 0,16. Знайти коефіцієнт М взаємної індукції котушок.

63.  У колі R1 = 5 Ом, R2 = 95 Ом, L = 0,34 Гн, E = 38 В. Внутрішній опір джерела вважати рівним 0. Знайти  силу струму у опорі  у трьох випадках: а) до розмикання кола ключем к; б) у момент розмикання (t1 = 0); в) через t2 = 0,01 c  після розмикання.

64.  Дві котушки 1 та 2 підвішені на довгих нитках так, що їх площі паралельні. Котушку 2 замкнено накоротко. Що відбудеться з котушками зразу після підключення І  котушки до джерела струму?

65.  Пласку котушку невеликих розмірів швидко виймають із зазору електромагніта. По  балістичному гальванометру, підключеному до котушки, при цьому протікає заряд q.Які ще параметри необхідно задати, щоб у такий спосіб знайти магнітну індукцію В у зазорі?

66.  Коротко замкнений виток проводу опором R, що має форму квадрата зі стороною а, помістили в однорідне магнітне поле з індукцією В, яка перпендикулярна площі витка. Потім витку надали форму кола, не розтягуючи провід, а тільки його деформуючи, Який заряд протече через поперечний переріз проводу у наслідок такої деформації.

67.  Круговий контур радіусом 2 см розташований в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,2 Вб/м2. Площа контуру перпендикулярна напряму магнітного поля, опір контуру 1 Ом. Яка кількість електрики протече через котушку при повернені її на 900.

68.  У магнітному полі, індукція якого дорівнює 0,1 Тл, поміщена квадратна рамка із мідної проволоки. Площа поперечного перерізу проволоки 1 мм2, площа рамки 25 см2, нормаль до площини рамки направлена по силовим  лініям поля. Яка кількість електрики пройде по контуру рамки після зникнення магнітного поля .

69.  Електричну лампочку, опір який у гарячому стані 10 Ом, підключено через дросель до 12-вольтового акумулятора. Індуктивність дроселя 2 Гн, опір 1 Ом. Через який час після ввімкнення лампочка загориться, якщо вона починає помітно світитися при напрузі на ній 6В.

70.  Котушка індуктивністю L = 1,5 Гн, опором R1 = 15 Ом та резистор опором R2 = 150 Ом з’єднані паралельно та підключені до джерела, е.р.с. якого Е = 60 B, через вимикач К. Знайти напругу на затискувачах котушки через  t1 = 0,01 с та  t2 = 0,1 с після розмикання кола .

71.  Знайти магнітний потік, що перетинає площу поперечного перерізу котушки, якщо по котушці тече струм силою 2 А, довжина котушки 20 см, діаметр 3 см, кількість витків 400.

72.  Соленоїд довжиною 50 см та площею поперечного перерізу 2 см2 має індуктивність   2×10-7 Гн. При якій силі струму об’ємна  густина енергії магнітного поля у середині соленоїда дорівнює 10-3 дж/м3.

73.  Площа поперечного перерізу соленоїда із залізним осердям дорівнює 10 см2, довжина соленоїда 1 м, індуктивність 0,4 Гн. Знайти силу струму , що тече через соленоїд , коли магнітний потік, що пронизує поперечний переріз Ф = 1,4×10-3 Вб.

74.  У соленоїді довжиною 50 см вставили осердя (B = f(H) невідома). Число витків на одиницю довжини 400, площа поперечного переріза соленоїда 10 см2. Знайти індуктивність соленоїда, якщо відомо, що при силі струму через обмотку в 5 А магнітний потік, що пронизує площу поперечного перерізу Ф = 1,6×10-3 Вб.