Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 2

14.    Обмотка тороїда з немагнітним осердям має N1 = 251 виток. Середній діаметр тороїда  Dср = 8 см, діаметр витків  d = 2 см. На тороїд намотана вторинна обмотка, що має N2 = 100 витків. При замиканні первинної обмотки у ній на протязі t = 0,001 с встановлюється струм силою I = 3 А. Найти середнє значення е.р.с. індукції, що виникає у вторинній обмотці.

15.  Квадратна рамка зі стороною l, що має N витків та підключена до опору R, знаходиться на відстані a від прямого провідника зі струмом І.Рамка та провід лежать в одній площині. Знайти повний магнітний потік Y, що пронизує витки рамки.

16.  Доказати, що потік вектора магнітної індукції, що пронизує надпровідний замкнений виток проводу, не зміниться, якщо змінити форму (деформація) витка та змінити зовнішнє магнітне поле.

17.  Квадратна рамка зі стороною b має опір R. Знаходиться на відстані l від прямого провідника зі струмом І. Спочатку рамка та провід лежать в одній площині. Знайти заряд, що пройде у колі рамки, якщо її повернути на кут p/2 навколо горизонтальної вісі паралельної струму.

18.  Провід, що має форму параболи  y = ax2, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B, при цьому вектор  перпендикулярний до площі. З вершини параболи у момент t = 0 починають пересувати поступально перемичку з постійним прискоренням w. Знайти е.р.с. індукції в утвореному контурі як функцію у .

19.  Прямокутній контур із перемичкою довжиною l, яка може ковзати знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному до площі контуру. Індукція поля дорівнює B. Перемичка має опір R, сторони АБ та СД – опір R1 та R2. Нехтуючи самоіндукцією контуру, знайти струм у  перемичці підчас її поступального переміщення з постійною швидкістю V.

20.  Довгий прямий провідник із струмом І та П - подібний провідник з рухомою перемичкою розташовані в одній площині. Перемичку, довжина якої l та опір R  пересувають вправо із сталою швидкістю V, знайти струм, індукований у контурі, як функцію відстані r між перемичкою та прямим провідником. Опором П - подібного провідника та самоіндукцією контуру знехтувати.

21.  Квадратна рамка зі стороною а та довгий прямий провід зі струмом І знаходяться в одній площині. Рамку поступально пересувають вправо зі сталою швидкістю V. Знайти е.р.с. індукції в рамці, як функцію відстані x.

22.  Прямокутна рамка зі сторонами а, в та довгий прямий провід зі струмом І знаходяться в одній площині. Рамку поступально пересувають вліво зі сталою швидкістю V, знайти струм, що виникає в рамці, як функцію відстані x, якщо oпір рамки R.

23.  Знайти е.р.с. E=f(r) індуковану у П – подібному контурі з рухомою перемичкою розташованому в одній площині  з довгим прямим провідником зі струмом І. Перемичка довжиною l, рухається вліво зі швидкістю V, r – відстань між прямим провідником та рухомою перемичкою. Самоіндукцією контуру знехтувати.

24.  У магнітному однорідному полі з індукцією B знаходиться прямокутній контур з рухомою перемичкою довжиною l, З якою швидкістю необхідно рухати перемичку, щоб в ній виникав струм І. Відомо: опір перемички R, опір сторін АВ та СД - ,R1 та R2 відповідно. Вектор B перпендикулярній площі контуру. Самоіндукцією знехтувати.

25.  Провід має форму параболи y = 2x2 та знаходиться в однорідному магнітному полі. Вектор B перпендикулярний до площі xy. З вершини параболи у момент t = 0 починають пересувати поступально перемичку з постійним прискоренням a = 1 м/с2. Знайти магнітну індукцію поля, якщо у момент часу, коли  y = 8  е.р.с., що виникла в утвореному контурі Е=0,008В.

26.  Провід має форму параболи y = x2, та знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B = 1 Тл. Вектор B перпендикулярний до площі x,y. З вершини параболи у момент t = 0 починає рухатися поступально перемичка з постійним прискоренням a. Чому дорівнює прискорення, якщо у момент часу коли y = 1 м, е.р.с., що виникає в утвореному контурі  E = 4 В.