Численные методы в среде символьной математики. Программирование и решение задач: Учебно-методическое пособие, страница 47

68

-0.08

1.584

2.112

1.708

0.976

0

0.6

0.3

69

-5.92

-2.496

-0.528

0.248

0.236

0.04

0.4

0.2

70

-0.08

-0.276

-0.268

0.428

2.576

5.9

0.7

0.3

71

2.04

1.244

0.332

-0.392

-0.724

-0.1

0.7

0.3

72

6.02

5.724

4.692

3.228

1.536

-0.08

0.9

0.3

73

-0.02

-0.976

-1.788

-2.112

-1.764

-0.06

0.9

0.8

74

-0.04

-1.496

-3.108

-4.772

-5.924

-5.96

0.5

0.6

75

3.02

2.264

0.732

-0.772

-2.224

-3.08

0.4

0.7

76

0.08

0.464

0.112

-0.112

-0.444

0.02

0.7

0.6

77

0.04

0.584

0.392

-0.472

-1.304

-2.02

0.7

0.1

78

-0.1

1.744

2.072

1.728

0.816

0

0.9

0.7

79

-6.08

-2.456

-0.468

0.248

0.416

0.08

0.7

0.6

80

-0.06

-0.356

-0.208

0.448

2.416

5.96

0.5

0.5

81

2.02

1.264

0.412

-0.272

-0.724

0.04

0.8

0.3

82

5.98

5.844

4.732

3.068

1.356

-0.06

0.8

0.6

83

-0.06

-0.936

-1.728

-2.112

-1.744

-0.06

0.2

0.6

84

0.02

-1.556

-3.128

-4.732

-5.864

-6.08

0.9

0.1

85

2.92

2.264

0.832

-0.732

-2.224

-3

0.2

0.9

86

-0.06

0.444

0.212

-0.272

-0.464

-0.04

0.1

0.6

87

0.05

0.704

0.412

-0.392

-1.324

-2

0.4

0.5

88

-0.02

1.744

2.032

1.668

0.916

-0.04

0.8

0.5

89

-5.94

-2.556

-0.628

0.348

0.256

-0.04

0.3

0.5

90

-0.05

-0.436

-0.208

0.588

2.536

6

0.9

0.4

91

1.94

1.424

0.392

-0.372

-0.664

0.04

0.2

0.7

92

6.02

5.724

4.832

3.168

1.416

0.08

0.2

0.7

93

0.06

-0.976

-1.768

-2.072

-1.764

-0.02

0.3

0.2

94

-0.1

-1.496

-3.168

-4.732

-5.764

-6

0.4

0.4

95

3.04

2.144

0.752

-0.852

-2.224

-3.02

0.5

0.8

96

-0.04

0.364

0.132

-0.192

-0.384

-0.04

0.6

0.7

97

0.02

0.664

0.392

-0.432

-1.424

-1.98

0.7

0.2

98

0.01

1.704

2.012

1.768

0.816

-0.1

0.8

0.1

99

-6.1

-2.576

-0.468

0.368

0.396

0.02

0.2

0.3

100

0.04

-0.336

-0.248

0.468

2.396

6

0.6

0.3


Для заметок


Для заметок


Навчальне видання

КАЛАШНIКОВ Володимир Iванович

Численные методы

В среде символьной математики.

Программирование и решение задач.

Навчально-методичний посібник

Російською мовою

Роботу до видання рекомендував В.Д.Дмитрієнко

В авторськiй редакцiї

План 2005р. поз. 1

Пiдписано до друку                 . Формат 6084 1/16.  Папiр офсетний.

Друк–рiзографiя.   Гарнітура Таймс.  Ум.-друк. арк. 7,4.


Обл.-вид. арк. 8,2. Наклад 500 прим. Зам. №        Цiна договiрна

Видавничий центр НТУ “ХПІ”. 61002, Харкiв-2, вул. Фрунзе, 21.

Свідоцтво про державну реэстрацію ДК №116 від 10.07.2000 р.

 


Друкарня НТУ “ХПІ”. 61002, Харкiв, вул. Фрунзе, 21.