Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 17

Оператор

Опис

Приклад

\

Ділить один цілий операнд на інший нацело. При використанні розподілу нацело операнды з десятковими дробами округляються до цілого, а дробові частини відкидаються

[Коробка] \ 2

Mod

[Коробка] Mod 12

Повертає залишок від розподілу нацело. Наприклад, 15 Mod 12 дорівнює 3

^

Зводить операнд Підстава в ступінь Показник

^ [Показник]

У таблиці відсутній знак рівності (=), оскільки він віднесений до групи операторів присвоювання й порівняння.

Оператори присвоювання й порівняння

Звичайно як оператор присвоювання значення об'єкту, змінної або константі використовується знак рівності (=). Наприклад, вираження =Now() може привласнювати полю таблиці значення за замовчуванням, і тоді знак рівності діє як оператор присвоювання. З інший сторону, знак = являє собою оператор порівняння, що визначає, чи рівні два операнда.

Оператор порівняння співвідносить значення двох операндов і повертає логічні значення (True або False), що відповідають результату порівняння. Основне призначення операторів порівняння - створення умов на значення, установлення критеріїв вибірки записів у запитах, визначення дій макросів і контроль виконання програм в VBA. У табл. 1.3 наведений список операторів порівняння Access.

Таблиця 1.3. Оператори порівняння

Оператор

Приклад

Результат

Опис

<

1 < 100

True

Менше

<=

1 <= 1

True

Менше або дорівнює

=

1 = 100

False

Дорівнює

>=

100 >= 1

True

Більше або дорівнює

>

100 > 100

False

Більше

<>

1 <> 100

True

Нерівно

Зауваження

Якщо один з операндов має значення Null (порожнє значення), то будь-яке" порівняння повертає значення Null (теж порожнє значення).

Логічні оператори

Логічні (булевы) оператори використовуються для об'єднання результатів двох або більше виражень порівняння в єдине ціле:

  • And - конъюнкции (логічного И);
  • Or - диз'юнкції (логічного АБО);
  • Not - логічного заперечення;
  • Хог - що виключає АБО;
  • Eqv - логічної еквівалентності;
  • Imp - логічної імплікації.

Вони можуть складатися тільки з виражень, що повертають логічні значення True, False або Null. У противному випадку виконується побітове порівняння. Логічні оператори завжди вимагають двох операндов, за винятком Not - логічного еквівалента унарного мінуса.

У табл. 1.4-1.6 наведені результати логічних операторів Access залежно від значення операндов.

Таблиця 1.4. Залежність значення логічних операторів від значення операндов

A=True B=False

A=True B=True

A=False B=False

A=False B=True

A And В

False

True

False

False

A Or В

True

True

False

True

Not A

False

False

True

True

А Хог В

True

False

False

True

A Eqv В

False

True

True

False

A Imp В

False

True

True

True