Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 20

Приклад запису числових констант: 12345; -12.345; -6.76Е-23.

  • Строковими або текстовими константами називаються будь-які символи, що повертаються функцією Chr$ (), і їхньої комбінації. Функція Chr$ (} повертає символ у кодуванні таблицею кодів ANSI, якою користується Windows. Крім символів, що друкуються, у які входять букви, цифри, знаки пунктуації й інші спеціальні символи клавіатури, наприклад "@", "~" і т.п., результатом функції можуть бути й керуючі символи, такі як символ табуляції <Таь>, повернення каретки й переклад рядка, аналогічний по результаті натисканню клавіші <Enter> і ін. Символи, що друкуються, повинні бути укладені в подвійні прямі лапки. Часто, наприклад при уведенні строкових констант в осередки таблиць або бланки запитів, Access сам додає лапки, в інших випадках це прийде зробити вручну.

Прикладом складної строкової константи може служити вираження:

Chr$(9) & "Відступ" & Chr${10)& Chr$(13)& "Новий рядок"

Тут Chr$ (9) - символ табуляції <Tab>; Chr$ (10), символ повернення каретки; Chr$(13), символ перекладу рядка. Всі підстроки об'єднані за допомогою оператора конкатенації.

  • Константи дати/часу в Access виділяються символами #. Як і у випадку інших констант, якщо програма розпізнає уведення в бланк запиту дати або часу в стандартному форматі Access, ці символи будуть додані автоматично.

Приклад констант дати й часу: #26/04/75#, # маг-74#, #10:35:30#.

Функції

Функція так само, як і ідентифікатор, використовується для повернення значення в крапку виклику. Значення, що повертається функцією, визначається її типом, наприклад функція NOW () повертає дату й час годин комп'ютера. Синтаксично функція виділяється круглими дужками, що випливають відразу ж за її ідентифікатором. Багато функцій вимагають наявності аргументів, які записуються в цих дужках через кому при звертанні до функції. Функції можна використовувати для створення нового вираження або функції.

Убудовані в Access функції можна згрупувати по наступних категоріях (забігаючи вперед, скажемо, що саме так вони згруповані в спеціальному інструменті, що допомагає правильно створювати складні вираження, що називається Построитель виражень (Expression Builder)).

  • Функції роботи з масивами — використовуються для визначення границь размерностей масивів при програмуванні на VBA.
  • Функції перетворення типів даних — застосовуються для перетворення одного типу даних в іншій. Наприклад, для перетворення числа в рядок служить функція str (), а назад - функція val ().
  • За допомогою функцій роботи з об'єктами баз даних здійснюється звертання до об'єктів баз даних: таблицям, запитам, формам, звітам, макросам і модулям. Наприклад, функція CurrentDB () повертає посилання на об'єкт Database, з яким працює Access у цей момент. Функції дати й часу — служать для проведення операцій зі значеннями дати й часу. Наприклад, функція DateDiff Про обчислює проміжок між двома датами, а функція Date () повертає значення поточної дати.
  • Функції динамічного обміну даними (DDE) між додатками Windows і функції роботи з використанням технології зв'язування й впровадження (OLE) (наприклад, DDE() і DDESend) — використовуються для переміщення даних з одного додатка в інше й назад. Для додатків, що підтримують технологію OLE, зокрема Microsoft Office, особливо важливими є функції GetObject () і CreateObject (), за допомогою яких починається основна робота з будь-якими об'єктами Статистичні функції SQL — використовуються найчастіше для багатотабличних запитів як джерела даних для форм. Статистичні функції SQL повертають статистичні дані із записів, обраних по запиті. Ці функції не можна використовувати в макросах або викликати їх із програм VBA інакше, як усередині виражень у лапках, використовуваних в інструкціях SQL для створення об'єктів Recordset.