Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 3

Продовження табл. 4.6

середньострокових позикових  коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат (ряд 5- ряд 8)

11

Надлишок (+) або нестача (-) загального розміру основних коштів для формування запасів і покриття витрат (ряд 7  - ряд 8)

-23430

96714

120144

12

Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації=

(0,0,0)

(0,1,1)

Х

З аналізу фінансової стійкості фірми випливає, що фірма на початок періоду знаходилася в області кризового фінансового стану, що відповідає області неприпустимого ризику, а на кінець періоду – в області хитливого фінансового  стану, що відповідає області  ризику. Таким чином, фінансовий стан фірми покращився.

5 Аналіз відносних ризиків

Існує 4 варіанти інвестування проекту терміном на 1 рік. Визначити найбільш прийнятний варіант за критерієм ризик – прибуток. Вихідні дані наведені в табл. 4.7. Результати розрахунку звести в табл. 4.8.

Таблиця 4.7 – Норма прибутку за інвестиціями, %

Варіант вкладення капіталу

Стан економіки

Глибокий спад

Незначний спад

Середнє зростання

Невеликий підйом

Стрімкий підйом

Проект 1

2,0

7,0

22,0

25,0

30,0

Проект 2

10,0

12,0

25,0

25,0

26,0

Проект 3

-3,0

12,0

24,0

27,0

29,0

Проект 4

0,0

13,0

19,0

25,0

34,0

Відповідь.

Очікуване значення норми прибутку  знаходимо за формулою:

                                                   (4.6)

де Ki – норма прибутку за і-тим сценарієм розвитку подій (станом економіки); Pi – ймовірність того, що і-й результат матиме місце; i – номер імовірного результату; n – кількість результатів

= 2*0,05 + 7*0,2 + 22*0,5 + 25*0,2 + 30*0,05 = 19 %

= 10*0,05 + 12*0,2 + 25*0,5 + 25*0,2 + 26*0,05 = 33,4 %

= -3*0,05 + 12*0,2 + 24*0,5 + 27*0,2 + 29*0,05 = 34,15 %

= 13*0,2 + 19*0,5 + 25*0,2 + 34*0,05 = 34,1 %

Для обчислення загального ризику необхідно врахувати дисперсію норми прибутку, яка обчислюється:

                                                  (4.7)

де - очікуване значення норми прибутку; Ki – норма прибутку за і-тим сценарієм розвитку подій; Pi – ймовірність і-того сценарію.

Тепер визначимо середньоквадратичне відхилення, тобто показник стандартної девіації, який зазначає, наскільки в середньому кожний варіант відрізняється від очікуваного результату, і характеризує абсолютний розмір ризику за інвестиціями.

Розмір відносних ризиків, тобто розмір на одиницю очікуваного прибутку, визначається через коефіцієнт варіації:

                                                     (4.8)

Результати розрахунків заносимо до таблиці 4.8

Таблиця 4.8 – Результати розрахунку

Стан економіки

Імовірність P

Норма прибутку за інвестиціями, %

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект 4

Глибокий спад

0,05

2,0

10,0

-3,0

0,0

Незначний спад

0,2

7,0

12,0

12,0

13,0

Середнє зростання

0,5

22,0

25,0

24,0

19,0

Невеликий підйом

0,2

25,0

25,0

27,0

25,0

Стрімкий підйом

0,05

30,0

26,0

29,0

34,0

Показник

Очікуване норма прибутку , %

19

33,4

34,15

34,1

Дисперсія

61

171,1

230,19

277,75

Абсолютний розмір ризику , %

7,81

13,08

15,17

16,67

Коефіцієнт варіації (розмір відносного ризику)

0,411

0,392

0,444