Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 10

Далі за цією матрицею "жалощів" за допомогою максимінного (мінімаксного) критерію вибирається альтернатива

                                             (4.17)

Для таблиці 4.19 будуємо матрицю "жалощів" (табл. 4.20), еле­менти якої розраховуємо за попередньою формулою X* = max (23, 24, 0, 20, 35) = 35 тис. грн. Вибираємо модифікацію виробу Д.

Таблиця 4.20 – Матриця "жалощів"

Варіант модифікації

Можливий результат (прибуток, тис. грн.)

А

23

55

27

60

Б

24

45

40

72

В

0

30

45

75

Г

20

36

50

69

Д

35

70

40

50

За критерієм Гурвіца оцінюють кожну альтернативу за допомо­гою комбінації найліпшого і найгіршого результатів. Розрахову­ється оцінка Zi для альтернативи Хi за правилом

Zi=a·min qij + (1-a)·max qij, 0  ≤  a ≤ 1

Найкращу альтернативу вибираємо згідно з цими оцінками за правилом

                                                  (4.18)

Показник песимізму дорівнює 0,3, тобто оптимістичний тип поведінки

ZА= 0,3·18+0,7·55=43,9 тис. грн.

ZБ= 0,3·19+ 0,7·67=52,6 тис. грн.

ZВ= 0,3·(-5)+0,7·70=47,5 тис. грн.

ZГ= 0,3·15+0,7·64=49,3 тис. грн.

ZД= 0,3·30+0,7·65=54,5 тис. грн.

Найкраща альтернатива – модифікація виробу Д

Висновок: за максимінним критерієм, критерієм Севіджа та критерієм Гурвіца найкраща альтернатива виробу Д.

4.14 Оцінка кредитного ризику (ризику неповернення кредиту)

Кредитор аналізує стан справ потенційних клієнтів. Застосовувані в розрахунку показники і методика їхнього розрахунку наведені в табл. 4.21.

Таблиця 4.21 - Втрати при кредитному ризику

Вид витрат

Розрахунок втрат

Показник

ВС - від збільшення частки собівартості в ціні продукції, що випускається (робіт, послуг)

ВС=(С/Цо) 100%, С=С0- СБ (Цо/Цб)

С - збільшення с/в з урахуванням темпів зростання ціни; СБ, Со - с/в; ЦБ, Цо - Ціна

ВНВ – від збільшення частки непрямих витрат у с/в продукції

ВНВ=(НВ/СО)100%, НВ=НВО-НВБОБ)

НВ – збільшення непрямих витрат з урахуванням зростання с/в; НВБ, НВо – непрямі витрати

Продовження табл. 4.21

ВЗП – від перевищення темпів зростання залишків готової продукції над її випуском або темпів зниження випуску над залишками

ВЗП=(ЗП/ВО)100%, ЗП= ЗПО – ЗПБО/ ВБ)

ЗП – збільшення (зниження) залишків готової продукції з урахуванням зміни її виробництва; ЗПБ, ЗПО – залишки продукції; ВО, ВБ- випуск продукції

ВНЗВ - від зростання частки незакінченого виробництва у випуску продукції

ВНЗВ=(НЗВ/ВО)100%,

НЗВ=НЗВО-

-НЗВБ(Во/ВБ)

НЗВ - збільшення незакінченого виробництва з урахуванням зміни випуску; НЗВБ, НЗВ0 - незакінчене виробництво

В3 - від перевищення темпів зростань кредиторської заборгованості над дебіторською або темпів зниження Дт над Кт

В3=(КЗ/ДЗо)100%, КЗ=КЗО-КЗБ(ДЗО/ДЗБ)

КЗ - зміна кредиторської заборгованості з урахуванням зміни дебіторської; КЗБ, К30 - кредиторська заборгованість.; ДЗБ, Д30 - дебіторська заборгованість

В - від перевищення темпів зростання випуску з урахуванням темпів зростання заборгованості

В=(В/ЗЗо)100%, В=ВОБ(33О/33Б)

В-збільшення випуску з урахуванням загальної заборгованості; 33О, 33Б - загальна заборгованість

Продовження табл. 4.21