Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 5

ТДБ = (63,75 – 24,55)/46,52 + 4 = 4,84 (4 роки  і   місяців)

Результати розрахунків зводимо в табл. 4.11.

Табл. 4.11  - Результати розрахунків

Показник ефективності

Проект А

Проект Б

Чистий зведений прибуток, тис. грн.

7,77

13,56

Внутрішня норма прибутковості, %

Індекс рентабельності, %

1,065

1,213

Спрощений термін окупності, років

4,66

4,38

Термін окупності з урахуванням чинника часу, років

5,75

4,84

На підставі аналізу можна зробити висновок, що проект В краще за всіма обчисленими показниками.

7 Метод аналізу чутливості проекту (метод критичних значень)

Необхідно виконати аналіз чутливостей інвестиційного проекту. Варіанти вихідних даних наведені в табл. 4.12. Структуру випуску по роках вважати незмінною. Відсоткова ставка 33%. Необхідно визначити:

·  критичні значення ринкової ціни;

·  критичні значення обсягів виробництва продукції;

·  критичні значення обсягів виробництва при збільшення ринкової ціни на 10%.

За результатами розрахунків зробити висновки.

Табл. 4.12. - Вихідні дані за  варіантами.

Початкові інвестиції, тис. грн.

Надходження за періодами, тис. грн.

Витрати за періодами, тис. грн.

Ринкова ціна, грн.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

146

237

230

235

235

150

140

140

130

10

Відповідь.

Значення „чистого зведеного прибутку” проекту W визначаємо за формулою:

                                                (4.12)

де Et – надходження в періоді t (E0=0); At – виплати в періоді t (A0 – початкові інвестиції ); n – кількість періодів; i – відсоткова ставка.

 Et=Pt*Xt

At=at* Xt+Bt

Визначимо граничні (критичні) значення ринкової ціни і обсягів виробництва, при яких проект, що розглядається, залишається доцільним.

При ринковій ціні 240 грн./шт. обсяги виробництва за періодами дорівнюють: X1=987 шт.,  X2= 958 шт., X3= 979 шт., X4= 979 шт. Усього обсяг виробництва X=3903 шт.

Для розрахунку критичного значення ціни складемо рівняння

                                       (4.13)

P=218,10 грн./шт. Таким чином, мінімально припустимим значенням ціни, при якій проект буде беззбитковим, є 218,10 грн./шт.

Розрахуємо критичне значення обсягу продукції, при якому (за умови збереження структури випуску) її виробництво залишається доцільним:

                                     (4.14)

де Ut – чисті питомі грошові надходження в t-му році.

Визначимо чисті питомі надходження по рокам:

; ; ;

Визначаємо частку виробництва за плановими періодами в загальному обсязі виробленої за весь строк продукції. В перший період обсяг випуску складе 25,3%, в другий період – 24,5%, в третій період – 25,1%, в четвертий період – 25,1%.

Граничне значення обсягу виробництва (Х) за весь період дії проекту повинно задовольняти умову

, Х=2995 шт. Таким чином, загальний обсяг виробництва за несприятливих умов може бути знижений до 2995 шт., і проект залишається беззбитковим.

Визначимо критичний обсяг виробництва при збільшенні ціни на 6%.

Х=3328 шт. Таким чином, збільшення ціни призводить до зниження критичного обсягу виробництва і реалізації продукції.

При зниженні ринкової ціни з 90 грн. до 76,25 грн./шт. проект залишається беззбитковим і без проектним.

При зниженні обсягу виробництва з 10100 шт. до 6152 шт. (на 3948 шт.) проект залишається беззбитковим і без проектним.

При збільшенні ринкової ціни на 6% критичний обсяг виробництва зниження до 5803 шт. ( на 349 шт.)

8 Методи, які використовують "дерево рішень" для оцінки ризику

Завдання 1