Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 12

3а умови повернення позицій галузі на внутрішньому ринку та досягнення населенням рівня 90-го року щодо споживання товарів галузь матиме багатомільярдну потребу в сучасній продукції хімічного, агропромислового та машинобудівного комплексів (волокна, барвники, шкірсировина, льоноволокно, шерсть, обладнання). Саме тому Державною програмою розвитку промисловості на 2003-2011 роки визначено, що основою стратегії структурної перебудови промислового комплексу є прискорений розвиток обробних галузей, в тому числі й легкої промисловості, і досягнення на цій основі зміни структури експорту із збільшенням у ньому частки продукції поглибленої переробки з високим рівнем доданої вартості. З урахуванням кон'юнктури світового і внутрішнього ринку маємо максимально використати для розвитку легкої промисловості можливості, що надаються Законами "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні". Подальший розвиток легкої промисловості вважається неможливим без розвитку агропромислового комплексу, який постачає для неї льон, вовну та шкірсировину. Державна підтримка програми розвитку виробництва льону дає надію на скоре відродження цієї важливої для нас підгалузі сільського госпо­дарства.

 Перспективним є також відновлення вирощування в Україні бавовнику. Проблемним залишається також забезпечення галузі шкіряною сировиною, на експорт якої в 1996 році вста­новлено відповідне мито. Це тимчасово вирішило проб­лему. Однак в останні два роки шляхом реекспорту шкур через країни, з якими діють угоди про вільну торгівлю, реекспортовано понад 50 тис. тонн шкур. Якби ця сиро­вина надійшла на наші шкіряні підприємства, то вони могли б додатково виготовити продукції більш ніж на 700 мільйонів гривень.

Заходи щодо припинення реекспорту проводяться спільно з Мінекономіки - проведено ряд консультацій і переговорів. На сьогодні проблему вирішено з Литвою і Латвією. Але з Молдовою, на яку припадає понад 50% реекспорту шкірсировини, питання ще не врегу­льоване.

Враховуючи значну роль легкої промисловості в по­дальшому розвитку економіки країни, наше мініс­терство ставить завдання забезпечити щорічне зростан­ня виробництва упродовж найближчих п’яти років на 10-15%.

Головним у цій роботі є розширення ринку збуту за ра­хунок збільшення частки вітчизняних товарів на внутрі­шньому ринку за одночасного зростання обсягів експор­ту.

Вирішення цих проблем залежить в першу чергу від забезпечення цивілізованих умов конкуренції, перек­риття контрабандних каналів, протидії Імпорту товарів за заниженими цінами. Тільки за цієї умови дадуть суттєвий ефект заходи технологічного, техніко-економічного, ор­ганізаційного характеру і можуть бути створені умови для реальної детінізації економіки.

Водночас в легкій промисловості має бути значно ак­тивізована маркетингова робота на внутрішньому ринку всіх без винятку підприємств. Для забезпечення іннова­ційного розвитку цієї соціально спрямованої галузі важ­ливим є прийняття спеціального закону, який би визна­чив механізми стимулювання розвитку легкої промисло­вості.


Список використаної літератури

1.  Вітлинський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: „Бори сфен-М”, 1996.- 325 с.

2.  Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2004.-220с.

3.  Заставний Ф.Д.Економічна і соціальна географія України – К.:Форум,2000.-239с.

4.  Качан О.П. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2002.-439с.

5.  Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб. Наук. р. За мат. міжнар. наук.- практ. конф. – К.: КНЕУ, Академія ДСП України, 2001. – 449 с.

6.  Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів // Фінанси України. – 2005. - №7. – с. 68-74

7.  Засідання круглого столу: ”Легка промисловість України : питання захисту національного товаровиробництва”// Маркетинг в Україні. – 2004. - №3. – с. 9-14

8.  Илляшенко С.Н. Риски инновационной деятельности. Классификация и методы оценки // Вісник Української академії банківської справи. – 2000.- №1 (8). – с.39-42.

9.  Малиш О.М. Стан легкої промисловості та ринку вовняної продукції в Україні // Маркетинг в Україні.-2003.-№2.-с.40-45