Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 4

Аналізуючи дані таблиці 4.8 можна зробити такі висновки:

·  за нормою прибутку найкращим є проект 3, а найгіршим – проект 1;

·  за абсолютним розміром ризику найкращим є проект 1, найгіршим проект 3;

·  за коефіцієнтом варіації найкращим є проект 2, найгіршим проект 3.

Таким чином за розміром ризику, що припадає на одиницю очікуваного результату (норми доходу), доцільно вибрати проект 2, але норма прибутку за ним 33,4 % на відміну від проекту 3 (34,15 %), але ненабагато, тому не варто ризикувати. Вибір кращого проекту залежить від людини, яка буде приймати рішення та від її ставлення до ризику.

6 Аналітичний метод кількісної оцінки ризику

Фірмі необхідно вибрати проект будівництва об’єкта, враховуючи при цьому ризик. Необхідні вихідні дані наведені в табл. 4.9. за критерії вибору проекту прийняли: чистий дисконтований дохід, внутрішню норму прибутковості, індекс рентабельності, період окупності. За результатами зробити висновки. Розрахунки зробити шляхом заповнення табл. 4.10-4.11.

Табл. 4.9. - Вихідні дані за  варіантами.

Проект

Обсяг інвестицій, тис. грн.

Очікуваний дохід, тис. грн.

Ставка  зведення витрат

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

А

45

98

15

86

109

81

0,17

Б

33

29

23

46

102

16

Відповідь

Табл.4.10 - Результати розрахунків

Інвестиції:

 „-” витрати,

     „+” дохід

Проект А, тис. грн.

Проект Б, тис. грн.

Абсолютна вартість

Вартість після дисконтування

Абсолютна вартість

Вартість після дисконтування

Витрати:

1-й рік

2-й рік

3-й рік

-45

-98

-15

-38,46

-71,59

-9,37

-33

-29

-23

-28,21

-21,18

-14,36

Всього витрат

-158

-119,42

-85

-63,75

Потік доходів:

4-й рік

5-й рік

6-й рік

86

109

81

45,89

49,72

31,58

46

102

16

24,55

46,52

6,24

Всього доходів

276

127,19

164

77,31

Внутрішню норму прибутковості знаходять із розв’язання такого рівняння:

                                                     (4.9)

де Ii – витрати (-) та дохід (+) в і-му році; Q – внутрішня норма доходу; i – порядковий номер року; n – кількість років здійснення проекту.

Для проектів А і Б рівняння має вигляд:

 , QA=0,1886

, QБ=0,1801

Індекс рентабельності знаходять як відношення суми доходів після дисконтування до суми витрат після дисконтування. Для проекту А він складає 127,19 /114,42 = 1,065 , для проекту Б 77,31 /63,75 = 1,213

Спрощений термін окупності знаходиться за формулою:

                                         (4.10)

де Ві – абсолютний розмір витрат в і-му році; Ді, Дn – абсолютний розмір доходу відповідно в і-му і в n-му роках; і, j – порядкові номери років відповідно до здійснення витрат і реалізації інвестиційного проекту; k – кількість років, протягом яких робляться витрати; n – порядковий номер року, в якому проект окупається.

ТА= (158 - 86) /109 + 4 = 4,66 (4 роки і   місяців)

ТБ = (85 – 46)/102 +4 = 4,38 (4 роки і місяців)

Термін окупності з урахуванням чинника часу знаходимо за формулою:

                                   (4.11)

де ВДі – абсолютний розмір витрат після дисконтування в і-му році; ДДі, ДДn – абсолютний розмір доходу після дисконтування відповідно в і-му і в n-му роках; і, j – порядкові номери років відповідно до здійснення витрат і реалізації інвестиційного проекту; k – кількість років, протягом яких робляться витрати; n – порядковий номер року, в якому проект окупається.

ТДА =  (119,42 - 45,89 - 49,72 )/31,58 +5 = 5,75  (5 років і )