Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 12

-  використання виробничих потужностей у конкурентів (мінімальне - максимальне) характеризується рівнем використання виробничих потужностей і завантаження встаткування;

-  технологічні ноу-хау (мала кількість - велика кількість);

-  ступінь вертикальної інтеграції (низький - високий) - об'єднання у рамках єдиної організації ланок одного і того ж виробничого ланцюга та ін.

2. 2. Фактори, що визначають фінансове становище підприємства :

-  віддача на вкладення ROI(низька - висока) - відношення прибутку до вкладеного власного капіталу;

-  фінансовий важіль (незбалансований - збалансований)- відношення власних і позикових засобів;

-  ліквідність (незбалансована - збалансована) використовується поточна й абсолютна ліквідність, причому показники ці не мають бути максимальними або мінімальними, але повинні бути як й у попередньому випадку збалансованими;

-  ступінь задоволення потреб у капіталі (низький - високий) якісна оцінка ступеня задоволення потреби підприємства в капіталі. Розраховується як відношення значення наявного капіталу до необхідного;

-  потік платежів на користь підприємства ( малий - великий) реальний потік платежів;

-  простота виходу з ринку (легко) це величина втрат, пов'язаних або з відходом з ринку, або з перепрофілюванням;

-  ризикованість бізнесу(висока - низька)  урахування всіх ринкових і політичних ризиків;

-  оборотність запасів ( повільна - швидка).

3. Фактори, що визначають привабливість галузі:

-  потенціал зростання (низький - високий) оцінка загальної місткості ринку й наявність відповідних виробничих ресурсів;

-  потенційна прибутковість (низька - висока) оцінка норми прибутку, що може скластися у галузі;

-  фінансова стабільність (низька - висока) розглядає середнє підприємство галузі;

-  технологічні ноу-хау (низькі - високі) якісна характеристика рівня технологічного розвитку, необхідного для роботи в галузі;

-  використання ресурсів (неефективне - ефективне) оцінка використання ресурсів на підприємствах галузі в порівнянні з іншими галузями;

-  капіталомісткість галузі (низька - висока);

-  легкість входження на ринок (легко – складно) – здійснення своєчасних заходів щодо створення іміджу, необхідних капітальних витрат й ін.;

-  продуктивність і використання потужностей (низька - висока)  віддача виробничих факторів.

4. Фактори, що визначають привабливість галузі:

-  технологічні зміни (мало - багато) якісна оцінка множинності технологічних змін, що відбуваються;

-  темп інфляції (високий - низький);

-  варіація попиту (низький - високий)  характеристика стабільності попиту;

-  розкид цін конкуруючих продуктів (великий - малий)  характеристика ступеня зрілості ринку й рівня цінової конкуренції;

-  обмеження для входження на ринок (мало - багато) необхідна документація (ліцензії, патенти й ін.) для входження на ринок;

-  тиск конкурентів (сильний - слабкий) характеристика конкуренції у галузі;

-  еластичність попиту (еластичний - нееластичний) ступінь впливу ціни на попит.

На основі оцінки кожного фактора обчислюється їхнє середнє значення за групою, які наносяться на чотири координати виміру ( рис.7.1).

Рис.7.1. Графік стратегічного становища підприємства.

Це допомагає сформулювати стратегічні альтернативи.

Після того як ми відкладаємо значення по осях координат, у нас виходять зображення чотирьох видів, які й визначають переважні стратегії.

Агресивна позиція зображена на рис.7.2.

Рис.7.2. Агресивне стратегічне становище підприємства

Цей стан характерний для підприємств, що знаходяться у привабливій галузі зі стабільним оточенням. Підприємство одержує конкурентні переваги, повинно зберегти їх і примножити за допомогою свого фінансового капіталу.

Загрози незначні - необхідно протистояти появі нових конкурентів.

 Стратегії, що рекомендують: