Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 10

Умови, що визначають ефективність розвідки: інтелектуальні критерії, організаційні критерії, критерій везіння.

Рушійним механізмом сучасного суспільства є конкуренція. Економічний прогрес суспільства дає переваги тим, хто пропонує продукцію кращої якості за меншою ціною, виготовляючи її з меншими витратами.

Ринок змушений покинути той, хто робить гіршу продукцію з високими витратами.

Нерівність доходів, додаткові переваги і послужили ґрунтом, на якому проросло поняття «комерційна таємниця», як інформації, так і способів одержання додаткової вигоди. А вже поява комерційної таємниці породила прагнення володіти нею, а у власників – зберігати й захищати.

Конкурентна (економічна) розвідка (КР) базується на збиранні інформації про суперників по бізнесу. Вивчаються всі можливі відкриті джерела інформації. Інформація, що збирається, повинна дати уявлення не тільки про дійсну і майбутню діяльність конкурента, але й про поводження покупців (інформація збирається і про них).

Збирання інформації про конкурентів – процес творчий. Практично ніколи не вдається знайти необхідну інформацію у явному вигляді. Тому аналітик повинен знайти в загальнодоступному факті щось, що характеризує поведінку конкурента. Тут треба наголосити на тім, що конкурентна розвідка використовує тільки відкриті відомості, які конкурент не захищає.

Основна сфера застосування економічної розвідки – ринок. Головна мета – систематичне відстеження відкритої інформації про конкурентів, аналіз отриманих даних і вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття на їхній основі управлінських рішень.

Причини виникнення економічної (конкурентної) розвідки: поява конкуренції, її агресивність; глобальна конкуренція; швидкий темп зростання бізнес-середовища; інформаційне перевантаження; швидка зміна технологій.

До основних завдань економічної розвідки відносяться: постійний моніторинг ринку;  відстеження інформації, пов'язаної з патентами й ліцензіями; проведення маркетингових досліджень із метою пошуку вільних «ніш» або «слабких» конкурентів; оцінка доцільності придбання бізнесу; моніторинг дійсних і потенційних споживачів; прогнозування змін на ринку; прогнозування дій конкурентів; пошук і вивчення форм, передбачуваних продажів;  вивчення нових технологій і технологічних процесів; моніторинг політичної ситуації в країні й у світі; підбирання і перевірка кадрів й ін.

7.3. Методики аналізу конкурентного становища підприємства в галузі

Нестабільна ситуація на більшості вітчизняних і закордонних ринків, миттєвий перехід лідерів в аутсайдери й навпаки, все це є передумовами для глибокого дослідження конкурентів і взагалі стану галузі.

Інформацію про конкурентів можна підрозділити на: первинну  та вторинну, що пройшла аналітичну обробку.

Для оцінки первинної і вторинної інформації використовується так звана схема Кента [9, 42].

Оцінка надійності та вірогідності інформації проводиться за такими ознаках:

1)  ступінь надійності джерела: зовсім надійний; звичайно надійний; досить надійний; недостатньо надійний; ненадійний; надійність не може бути підтверджена;

2)  вірогідність інформації: вірогідність може бути підтверджена; можливо достовірна; сумнівно достовірна; не може бути підтверджена - імовірно недостовірна; ступінь вірогідності не може бути визначений;

3)  ступінь новизни інформації;

4)  цінність інформації;

5)  корисність інформації.

При аналізі отриманої інформації рекомендується використовувати наведені нижче методи.

Метод експертних оцінок використовується при недостатньому обсязі інформації. Етапи аналізу поягають у: виявленні кола питань, що цікавлять, та їхньому структуруванні; виборі форми роботи з експертами, складанні анкет, їхній обробці; оцінці надійності отриманих результатів; висновках і рекомендаціях експертів. Даний метод використовується досить часто, тому що одержати інформацію у повному обсязі й достатньому рівні вірогідності практично неможливо.