Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

Страницы работы

Содержание работы

          Українська державна академія залізничного транспорту

                                     Факультет економіки транспорту

                 Кафедра економіки,організації і управління підприємства

Конспект лекцій

з дисципліни  Економічна діагностика

для студентів спеціальності Економіка підприємства

(освітня програма – магістр)

Частина -1

                                                       Харків 2006

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри економіки, організації і управління підприємством 26 червня 2006 року, протокол

Автор

К.е.н., доцент А.С.Козинець

Рецензент

Д.е.н., професор О.Г.Дейнека

Тема 1 : Предмет та завдання дисципліни

План

1.  Сутність економічної діагностики.

2.  Види економічної діагностики.

3.  Метод економічної діагностики..

4.  Вихідна інформація: і вимоги до неї.

5.  Зміст економічної діагностики..

1. Сутність економічної діагностики.

          Діагностика походить від грецького слова "діагноз" - що означає "розпізнавання", "з'ясування".

          В економічних дослідженнях під діагнозом розуміється конкретний, визначений у часі стан об'єкта. Відповідно, діагностика - означає процес визначення стану об'єкта дослідження: предмета, явища, процеса, з допомогою комплекса дослідницьких процедур.

          У цьому процесі слід виділити такі головні етапи:

1)  Планування дослідження.

2)  Збір вихідної інформації.

3)  Обробка інформації про об'єкт за допомогою відповідного методичного
апарату.

4)  Констанція результатів дослідження.

5)  Формулювання висновків і рекомендацій.

          Об'єктом діагностики може бути, як складна високорозвинена динамічна система (економіка держави, галузі, регіону, підприємства, фірми будь-якої форми власності), так і будь-який елемент цих систем ( організаційна структура, конкретний вид ресурсів, окремі виробничі функції, собівартість продукції та інше).

          Завдання діагностики:

1)     встановити діагноз об'єкта та зробити висновок про його стан на
конкретну дату та на перспективу з метою вироблення адекватної
економічної політики, стратегії та тактики, а саме:

-  охарактеризувати стан організаційної, виробничої, фінансової,
управлінської системи в усіх їх взаємозв'язках;

-  виявити проблеми підприємства, його слабкі та сильні сторони;

-  дати кількісну та якісну оцінку стану підприємства, як єдиного організму
по відношенню до зовнішнього оточення;

-  визначення місця підприємства на ринку та серед конкурентів.

2)     визначити заходи, які направленні на упорядкування роботи всіх ланок,
елементів, що входять до складу вивчаємої системи та способів їх
реалізації.

          З цього визначення слідує, що діагностика тісно пов'язана з

прогнозуванням:

З одної сторони: прогнозування дозволяє уточнити діагноз - дослідження процесу розвитку об'єкта за окремий відрізок часу дозволяє повніше з'ясувати його стан на конкретний момент.

З іншої сторони: діагностика це вихідний пункт прогнозу, оскільки без чіткої та достовірної констатації стану об'єкта неможливо оцінити альтернативи його розвитку.

          Таким чином , проведення діагностики необхідно в усіх структурах та на усіх рівнях управління.

          Об'єктом вивчення у даному курсі буде виступати підприємство - у широкому розумінні цього слова (організація, фірма та інше) як основна ланка економіки.

2.Види економічної діагностики .

          Різновиди економічної діагностики класифікуються за рядом ознак (Таблиця 1.1)

Табл.1.1 - Види діагностичних досліджень.

Класифікаційна

Різновид

ознака

Періодичність

Разове

проведення

Періодичне

Моніторинг

Досліджуваний період

Ретроспективне

Оперативне (побочне)

Стратегічне (перспективне)

Осяжність проблеми

Тематичне

Комплексне

Осяжність об'єкту

Елементне

Системне

Суб'єкт здійснення

Внутрішнє

Зовнішнє

3. Методи економічної діагностики.

Класифікація методів економічної діагностики наведена на схемі 1.1 Схема 1.1.

Похожие материалы

Информация о работе