Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіки, організації і управління підприємством”

Програма курсу

та рекомендації до самостійного вивчення курсу

з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери»

для студентів  спеціальності “Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

усіх форм навчання

Харків 2004

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація та управління підприємством” , протокол № 12 від 29.04.04 р.

Укладачі:

Доц. Сухорукова Т.Г.

асистент Зубенко В.О.

Рецензент:

 доц. Кірдіна О.Г.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета дисципліни: формування системи знань з управління підприємствами, організаціями та установами невиробничої сфери. 

Предмет: економічні та організаційні закономірності функціонування невиробничої сфери, фінансові відносини установ невиробничої сфери з державною та іншими організаціями.

          Завдання: навчити студентів особливостям організації невиробничої сфери і методики оцінки економічної діяльності невиробничої сфери.

          Основний зміст:

-  особливості організації невиробничої сфери;

-  показники діяльності установ та організацій невиробничої сфери;

-  основні фонди, що забезпечують функціонування організацій невиробничої сфери;

-  зворотні засоби, які потрібні для діяльності невиробничої сфери;

-  трудові ресурси невиробничої сфери;

-  фінансові показники діяльності підприємств невиробничої сфери.

Зміст практичних занять:

-   загальна характеристика невиробничої сфери;

-  державне регулювання невиробничої сфери;

-  економіка і організація державного управління;

-  економіка і організація освіти;

-  економіка і організація охорони здоров’я;

-  економіка і організація туризму і культури;

-  економіка і організація ЖКГ та побутового обслуговування.

На практичних заняттях студенти розраховують показники діяльності підприємств, дають оцінку їх динаміки та прогнозують заходи по їх поліпшенню.

Дисципліни на яких базується курс:

-  економіка підприємства;

-  економіка праці;

-  економічний аналіз;

-  планування

Дисципліна викладається на останньому курсі. Знання, які одержані у процесі її вивчення, використовуються у випускній роботі магістрів.

Форми контролю:

-  на практичних заняттях студенти вирішують індивідуальні завдання та відповідають на контрольні запитання;

-  по завершенні курсу студенти проходять тестовий контроль за індивідуальними варіантами.

Критерії оцінки знань:

Вивчення дисципліни закінчується здачею заліку. Залік може бути виставлений автоматично в тому випадку, якщо студент:

-  виконав усі практичні завдання;

-  виступив на одному з практичних занять з доповіддю на обрану тему;

-  пройшов вибірковий (випадковий) тестовий контроль.

При відсутності основ  для автоматичного поставлення заліку, студент відповідає на питання тестового завдання. Залік проставляється, якщо студент відповів правильно на 52% запропонованих питань.

Самостійна робота студентів:

-  вивчення деяких питань теоретичного курсу;

-   підготовка доповідей на практичних заняттях на обрану тему (тема надається викладачем). Час доповіді 15 – 20 хв.;

-  розрахунок індивідуальних завдань, які видає викладач (проміжна форма контролю);

-  виконання домашніх завдань. Студент повинен для цього вести особистий зошит;

-  збір та огляд літератури по темам курсу. Оформлюється у виді конспекту;

-  обробка статистичних даних. Цю роботу потрібно виконувати в зошитах для домашніх завдань.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма навчання)

№ п/п

Найменування теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

Самостійна робота

Усього годин

Аудиторних

Лекції

Практичні

Д

Д

Д

Д

Д

1.

2

3

4

5

6

7

Загальна характеристика невиробничої сфери

Державне регулювання невиробничої сфери

Економіка і організація установ державного управління

Економіка і організація установ освіти

Економіка і організація установ охорони здоров`я

Економіка і організація туризму  і культури

Економіка і організація житлово-комунального господарства та служб побутового обслуговування населення.

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

3

4

4

4

8

8

7

7

8

8

8

Усього

28

14

14

26

54

Похожие материалы

Информация о работе