Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 11

Існує також поділ конкурентів на прямих та непрямих, товарних і неявних. Прямі конкуренти – це підприємства, які пропонують аналогічні товари (послуги) тим же категоріям покупців, непрямі – які пропонують різні товари (товари - субститути) одним і тим же категоріям споживачів.

Товарні конкуренти являють собою підприємства різного профілю.

Крім того, існують конкуренти зі збуту (використовують одні й ті ж канали розподілу), цінові (конкурують ціною), а також комунікаційні конкуренти (використовують ті ж самі засоби комунікації).

3.  Диференціація стратегічних груп підприємств – конкурентів.

Найбільші конкуренти підприємства – компанії, які переслідують ті ж цілі і які дотримуються однакових стратегій.

Для їх виявлення використовується матричний метод і кластер ний аналіз:

Приклад побудови матриці – товар/ринок наведен у таблиці 3.1

Таблиця 3.1. – Матриця ринку зубної пасти

Сегмент

ринку

Вид продукції

Вікові категорії

Діти

Підлітки

20-50

50-70

Дитяча

1/2[1]

1/2

1/3

4

Калинка

1

3

2/4

3/4

На основі огляду матриці робиться висновок: які підприємства протистоять і в якому сегменті ринку. Далі необхідно визначити свою стратегічну групу.

Група підприємств, яка використовує схожі стратегії на одному цільовому ринку називається стратегічною. Для їх виявлення використовується така процедура:

1.  Формується перелік релевантних характеристик, які відрізняють одне підприємство від іншого: ціна, якість, асортимент, географічне положення, національна належність, технологічний рівень тощо.

2.  Обираються пари характеристик які не корелюють між собою, вони утворюють систему координат (вісі).

3.  Координати кожного підприємства відображаються в цій систему.

4.  Точки, які розміщені поряд об’єднуються – це і є стратегічна група;

5.  кожну групу заключають в окружність, площа якої – доля цієї групи в загальному об’ємі продаж (це і є кластер).

Рисунок 3.1. – Карта стратегічних груп ринка соків в Україні.

4.  Оцінка конкурентів і аналіз їх реакції.

Далі необхідно оцінити найближчих конкурентів, їх сильні та слабкі сторони. Для цього збирається інформація про бізнес кожного конкурента і складається зведена таблиця за наступною формою (таблиця 3.2.).

Таблиця 3.2. – Оцінка конкурентів підприємства

Показник

Підприємство

А

В

С

Д

Продукт

a.  асортимент

b.  якість

c.  дизайн

d.  сервіс

e.  гарантія

Показник

Підприємство

А

В

С

Д

Збут

f.  канали збуту

g.  густина збуту

h.  транспорт

Ринок

- доля

По кожній позиції виставляються оцінки: 5,4,3,2,1,0.

Оцінки сумуються по всі показникам. Найкраще підприємство має максимальний бал.

Це метод простої бальної оцінки.

Крім рейтингу кожного з підприємств-конкурентів дана таблиця дає можливість визначити сильні та слабкі сторони кожного з них.

В умовах монополістичної та олігополістичної конкуренції необхідно досліджувати еластичність реакції конкурента – розрахувати індекс еластичності реакції (Іер):

де -зміна у відсотках ринкової характеристики товару, яка досліджується (ціна, якість тощо)

      і – підприємство-конкурент

     j – власне підприємство.

При цьому величина Іер має наступні значення:

0 ≤ Іер < 0,2 – реакція конкурента відсутня;

0,2 ≤ Іер < 0,8 – має місце часткова адаптація;

0,8 ≤ Іер < 1,0 – необхідність повної адаптації до дій конкурентів;

1 ≤ Іер  - агресивна політика конкурента.1. Цифри позначають підприємства продуценти