Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 2

Методи економічної діагностики

 

Формалізовані

 

Евристичні

 

Традиційні

 

Економіко-математичні

 

Експертні

 

Психологічні

 

– порівняння;

– зведення;

– групування;

– деталізація;

– балансовий метод

 

– економіко-статистично

а) дослідження динамічних рядів;

б) дисперсійний аналіз;

в) аналіз розподілів;

– прогнозування;

– методи теорії стратегії

а) матричні моделі;

б) SWOT – аналіз;

в) кластер ний аналіз

 

Індивідуальні

 

Колективні

 

– мозкова атака;

– контрольні запитання;

– морфологічний аналіз

 

– інтерв’ю;

– анкетування

 

– комісії;

– конференції, семінари, «Круглий стіл»

– «відсторонене» оцінювання;

– метод Долфі

 
 


          Класифікація методів економічної діагностики наведена на схемі 1.1.

Схема 1.1.

          Особливе значення в економічній діагностиці мають евристичні методи в силу того, що оцінка об'єкта, заснована тільки на кількісно вимірюваних параметрах являється неповною та викривленою.

          Для адекватного (реального) опису економічних систем, необхідно наряду з кількісними широко використовувати їх якісні характеристики, тобто такі, котрі не мають кількісного вираження: політичні, соціальні, психологічні чинники та інше.

          З іншої сторони показники кількісно-вимірювані настільки багато-чисельні, їх підбір та обробка настільки тривалі та трудомісткі, приведення їх до виду, що допускає порівняння і зведення к єдиного критерія оптимальності ще важче. До того ж данні за минулий період мають обмежену придатність для прогнозування майбутнього.

          Під експертними методами розуміють комплекс логічних та математичний прийомів і процедур, для отримання від спеціаліста - експерта необхідної інформації для обгрунтування управлінських рішень.

          Психологічні (самостійного значення не мають та використовується в комплексі, як частина експертних) - сукупність прийомів активізації творчого мислення спеціалістів.

          Індивідуальні: думка експерта формується незалежно від інших

-           інтерв'ю - проводиться з глазу на глаз з аналітиком, котрий задає
питання;

-           анкетування - респондент відповідає на раніше складені питання.
(Анкетування є менш надійним методом)

          Комісія (нарада) - учасники приходять зі своєю думкою, а потім шукають компроміс.

«Відсторонене оцінювання» - робота комісії поділяється на 2 етапи:

-  вільне вираження ідей;

-  критичний аналіз.

          Метод Долфі - має такі особливості:

-  опрос експертів проводиться через ЕОМ в декілька турів;

-  після кожного тура виводиться групова оцінка шляхом статистичної
обробки індивідуальних оцінок експертів;

-  усі експерти повідомляються про отриману групову оцінку з
пропозицією переглянути свою індивідуальну, якщо вона не співпадає з груповою або мотивувати   незгоду.

          Психологічні методи включають:

-  метод "мозкової атаки" - з'ясовування проводиться швидко, вільно,
неформально, критика заборонена, а потім результат оцінюється групою
вузьких спеціалістів;