Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 3

-  метод контрольних запитань - рішення формуються на основі переліка
спрямованих запитань;

-  метод морфологічного аналізу - запитання, що визначається, описується та аналізується як сукупність усіх ймовірних взаємовідносин між елементами.

4. Вихідна інформація: склад та вимоги до неї.

          В цілях здійснення економічної діагностики аналізу підлягає внутрішня і зовнішня інформація об'єкта:

1. Проводиться вивчення економічної сфери діяльності підприємства:

-   територіального розміщення, інфраструктури; 

-    основних напрямків бізнесу;

-  контрагентів:     постачальників,     замовників,     конкурентів,     фінансових     і державних органів;

-  ринків реалізації продукції.

2.   Аналізується життєвий цикл підприємства:

-  історія його створення;

-  теперішні умови діяльності;

-  перспектива розвитку.

3.   Вивчається внутрішня організація підприємства:

-  структура виробництва і управління;

-  кадри;

-  фінанси;

з урахуванням передбачуваних змін.

          Збір інформації здійснюється на основі формальних методів аналізу ринку, господарської діяльності, фінансової звітності; практикуються інтерв’ю  споживачів, бізнес-партнерів, опитування робітників підприємства, залучення експертів і консультантів по окремим питанням напрямків дослідження.

          Інформацію можна збирати і неформальними методами. При цьому треба розрізняти релевантну (важливу) і неважливу інформацію.

          Проведенню дослідження передує розробка програми його проведення і процедури оцінки, що відображають:

-  хто проводить дослідження;

-  де воно проводиться;

-  базові параметри, згідно яких проводиться дослідження

          В цілому інформаційна база економічної діагностики повинна відповідати вимогам:

а)   - необхідності

б)   - обґрунтування

в)    - повноти

г)   - достовірності

          Зміст даних вимог полягає в наступному:

а)  програма економічної діагностики повинна чітко визначити сукупність
показників і якісних характеристик, що відображають стан об'єкта з
урахуванням, діючих на нього факторів;

б) аутентичність вихідної інформації (її переважне базування на
першоджерелах - облікових регістрах, статистичної звітності, інших
документах, зміст яких підтверджується підписами відповідальних осіб);

в) об'єм вихідної інформації повинен бути достатнім для забезпечення
заданого ступеня надійності висновків (чи ступеня ризику);

г)  повинна бути забезпечена різностороння формальна, логічно, арифметична
перевірка вихідних даних.

5.3міст економічної діагностики.

          Комплексна економічна діагностика включає наступні види дослідження:

-  ситуаційний аналіз;

-  організаційно-управлінський аналіз;

-  аналіз кадрового потенціалу;

-  виробничо-господарський аналіз;

-  фінансово-економічний аналіз;

-  аналіз майна і ринкової вартості підприємства.

Ситуаційний аналіз - визначає місце підприємства в загальному бізнес просторі, основні фактори, що впливають на його функціонування, узагальнені характеристики підприємства в цілому.

Розглянемо загальну схему ситуаційного аналізу:

Таблиця 1.2 – Схема ситуаційного аналізу                                                                                                                       

Напрямок дослідження

Зміст

Джерела інформації

Аналіз

можливостей

Оцінка сильних і слабих

сторін підприємства, його потенціальних можливостей і проблем, виходячи із стану зовнішньої середи

Інформація про зовнішню середу, виробничу

структуру підприємства

Аналіз

стратегічної

 позиції

Виявлення і оцінка

 стратегічних форм господарювання

Інформація про зовнішню середу, виробничі

показники, організаційна структура

Аналіз

сегментів ринку

Аналіз риночних сегментів, на яких функціонує підприємство, оцінка купівельного попиту

Маркетингові дослідження

Аналіз

конкуренції

Визначення і аналіз видів

 чинників конкуренції, конкретних конкурентів

Маркетингові дослідження

Позиційний аналіз

Визначення місця, що займає підприємство і його продукція по відношенню до інших

підприємств і продуктів

Маркетингові дослідження, аналіз продукції

 підприємств