Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 5

          ОВФ дозволяє виявити резерви зниження виробничих ресурсів, а значить і собівартості продукції і загальних витрат основної виробничої діяльності, що дозволяє знизити ціну продукції, а значить підвищити конкурентну спроможність, також покращити загальні фінансові результати роботи підприємства і підвищити його конкурентну спроможність.

          Фінансово-економічний аналіз (ФЕА) характеризує фінансові результати, фінансовий стан і ефективність діяльності підприємства, і являється базою для формування його фінансової політики.

Таблиця 1.6  – схема фінансово-економічного аналізу

Напрямок

 дослідження

Зміст

Джерела

інформації

Аналіз фінансових результатів

Оцінка структури, динаміки

 прибутку і джерел його

 формування

Звіт про фінансові результати

Аналіз грошових

засобів

Оцінка руху грошових засобів, їх достатності, платоспроможності підприємства

Звіт про рух грошових засобів

Аналіз фінансового

стану

Оцінка ділової активності підприємства і його фінансової стійкості, визначення ліквідності балансу, оцінка ефективності діяльності підприємства

Баланс підприємства,

звіт про фінансові результати

          Оцінка бізнесу і ринкової вартості підприємства проводиться зовнішніми оцінювальниками з ціллю визначення реальної, а не номінальної вартості капіталу підприємства, і таким чином, відображає ступінь конкурентних переваг.

          Оцінка ринкової вартості підприємства може проводитися по балансній, ліквідаційній, відновлювальної вартості, а також виходячи з майбутніх грошових надходжень і шляхом порівняння з аналогічними підприємствами.

          Вихідна інформація отримується виходячи із фінансової звітності, а також облікових регістрів і шляхом дослідження ринку.

Тема 2:  Діагностика конкурентного середовища підприємства.

План

1. Класифікація чинників, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства.

2. Характеристика провідних сил конкурентного середовища.

3. Методика комплексної оцінки конкурентного середовища.

4. Провідні чинники, що обумовлюють силу конкурентної боротьби.

1. Класифікація чинників, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства.

          На діяльність підприємства, її успішність впливає багато чинників, що визначають стратегії і політику підприємства ( рис. 2.1).

Макроекономічні чинники є глобальними бо вони універсальні для усіх підприємств і галузей економіки. Вони здійснюють схожий вплив на діяльність різних підприємств.

Мезоекономічні чинники характеризують діяльність галузей економіки, ринків товарів, груп підприємств, регіонів.

Мікроекономічні чинники відображують поведінку окремих підприємств.

Наноекономічні чинники є проявом дій окремих індивідуумів на підприємстві характеризують віддачу кадрового потенціалу.

Означені чинники впливають на діяльність підприємства специфічними способами, а саме:

-сітьові чинники впливають на підприємство через партнерські зв'язки з різними контрагентами;

-соціальні - здійснюють вплив через інтереси окремих індивідуумів та груп; - глобальні - обумовлені соціально- економічною ситуацією у країні в цілому. 3 погляду можливості впливу на розглянуті чинники у напрямку бажаному для підприємства найбільше значення має класифікація чинників конкурентного середовища на зовнішні та внутрішні.       

М.Портер поділяє розмаїття чинників що обумовлюють успішність підприємства на чотири головні групи (Рис.2.2).

У наведеній схемі квадрат 1 відображує вплив на підприємство макроекономічних глобальних і соціальних чинників, таких як:

- стан світової економіки, ступінь ії глобалізації і інтеграції;

- урядова політика;

- громадська думка і демографічна ситуація;

- стан економіки країни.

Квадрат 2 схеми акумулює вплив мезоекономічних сітьових чинників--    стан галузі і її найближчого оточення : економічних і соціальних груп, що пов'язані з галуззю.