Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 6

,                                  (2.12)

,                          (2.13)

.                      (2.14)

д) виконати перевірку

, (2.15)

.                                                                                                       (2.16)

е) зробити висновки та пропозиції щодо поліпшення використання робочого парку вагонів.

       Аналогічно виконати факторний аналіз продуктивності локомотива та використання експлуатаційного парку локомотивів.

Для розрахунку середньодобової продуктивності локомотива (Нл) скористуємось формулою:

Пл=Qбр*Sл*(1-b)                                                 (2.17)

де   Qбр –середня вага поїзду брутто

       Sл –середньодобовий пробіг локомотива

       b -частка допоміжного лінійного пробігу у загальному лінійномку пробігу (у десятичній дробі)

Далі необхідно виконати факторний аналіз середньодобової продук-тивності локомотиву.

Для аналізу експлуатаційного парку локомотивів попередньо треба розрахувати обсяг перевезень у тонно-кілометрах брутто (Plбр):

Plбр =                                                           (2.18)

                                       (2.19)

де Plт –тонно-кілометри тари

      q –маса тари вагона

Далі треба розрахувати експлуатаційний парк локомотивів за форму-лою та виконати факторний аналіз цього показника

Ме=                                                       (2.20)

Наприкінці аналізу необхідно зробити висновки щодо поліпшення використання локомотивів.

Розділ 3 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Завдання до розділу

Провести факторний аналіз виконання плану з продуктивності праці.

Методичні вказівки до виконання завдання за розділом

 На базі вихідних даних (додаток Б) встановити чисельність умовно-незалежного контингенту (Чнз):

Чнзе- Чз.                                                                                                                        (3.1)

Скорегувати чисельність експлуатаційного штату на фактичний обсяг перевезень (Ч).

Ч = Ч+ Ч*,                                                         (3.2)

де    .                                                          (3.3)

Розрахувати планове, фактичне та скореговане значення продуктивності праці, остання:

.                                                            (3.4)

Для розрахунку продуктивності праці суму приведених тонно-кілометрів розраховують за формулою:

=                                               (3.5)

Відповідні значення приведенної роботи необхідно використовувати в усіх розрахунках рохділу.

Розрахунки доцільно відобразити у таблиці 3.1.

Визначити условне вивівільнення (-), чи залучення (+) працівнииків у зв’язку зі зміною обсягу приведеної роботи (), та у зв’язку зі зміною продуктивності праці ():

= Ч* 1                                                  (3.6)

= Ч1*                                                               (3.7)

Оцінити вплив зміни обсягу перевезень та якісних факторів, що впливають на чисельність персоналу, на зміну продуктивності праці

,                        (3.8)

.                                     (3.7)

Таблиця 3.1 - Аналіз продуктивності праці

Показник

Значення

За планом

План, скорегований на фактичний обсяг перевезень

Фактично

Чисельність експлуатаційного штату, чол.

у т.ч. залежний від

обсягу перевезень

Ч

Ч

Ч

Ч= Ч*I

Ч

Ч

Обсяг перевезень,

 Привед  ткм,тис

Pl

-

Pl

Продуктивність праці, тис. Привед ткм/чол.

 Зробити перевірку:

.                                                                                               (3.10)

 Зробити якісний логічний висновок щодо факторів, які обумовлюють зниження продуктивності праці, вказати основні шляхи підвищення продуктивності праці.