Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 2

де ; ; - обсяг перевезення пасажирів відповідно у місцевому, прямому та приміському сполученнях.

; ;- дальність перевезення пасажирів відповідно у місцевому, прямому та приміському сполученнях.

   Для розрахунку середньої дальності перевезення вантажів () та середньої дальності перевезення пасажирів () необхідно скористуватись формулами:

; (1.8),

  (1.9)

       Для розрахунку структури перевезення вантажів та пасажирів за видами сполучення необхідно зробити такі розрахунки:

;                       (1.10), (1.11)

       де - питома  вага обсягу перевезення вантажу за і-м видом сполучення;

         - питома  вага обсягу перевезення пасажирів за і-м видом сполучення

Для характеристики  співвідношення  між тарифними () та експ-луатаційним вантажообігом () необхідно розрахувати, за планом то фактично, коефіцієнт розриву між тарифними та експлуатаційними тонно-кілометрами (КГ) :

КГ=()*100%                                              (1.12)

Визначити, на які показники і яким чином (позитивно чи негативно) вплине зміна коефіцієнту розриву у фактичному періоді порівнанно з пла-ном.

Аналіз виконання плану вантажообігу за важливішими видами вантажів виконати у формі таблиці (1.2).

Аналіз виконання плану з таких показників як робота дороги  у вагонах (U) вантаження вантажів у тонах () та вантаження вантажів у вагонах (Uг) виконати у формі таблиці 1.3.

Таблиця 1.2- Аналіз виконання плану вантажообігу за важливішими видами вантажів

Назва

показника

Значення

Відхилення

від плану

Структура вантажообігу, %

Зміна у

структурі вантажообігу,(+,-),%

За

планом

Фактично

Абс.

(+,-)

Відн.%   ВП

За

планом

Фактично

Вантажообіг тарифн. т-км, млн усього

 У т.ч. за видами вантажів:

Кам’яне вугілля

нафтопродукти

руда

чорні метали

мінерально будівельні

хлібні

інші

Таблиця 1.3 –Аналіз виконання плану перевезення вантажів

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне (+;-)

Відносне, %

1.  Обсяг перевезення вантажів, тис. тонн, у т.ч.:

-  Вантаження вантажів;

-  Приймання вантажів;

2.  Робота дороги у вагонах, у т. ч.:

-  Вантаження вагонів;

-  Приймання навантажених вагонів;

3. Среднє статичне навантаження, т/ваг.

Деякі показники таблиці 1.3 наведені у вихідних даних, а деякі розрахунковими наведено методику їх розрахунку:

U=Uг+Uп  ,                                                                                        (1.13)

де U –робота дороги у вагонах

Uг –вантаження вантажів у вагонах

Uп –приймання навантажених вагонів

=+п                                                                                                               (1.14)

де  -вантаження вантажів у тонах

п –приймання вантажів

                                                                                  (1.15)

-середнє статистичне навантаження

1.2 Факторний аналіз обсягових показників роботи залізниці

Для більш докладного аналізу виконання плану з обсягових показників необхід-но виконати факторний аналіз таких важливих показників як у приведених тонно-кілометрах, робота дороги  у вагонах.                                                                                                            

На обсяг перевезення у приведених тонно-кілометрах впливають багато факторів. Аналітичний зв'язок між деякими важливими факторами, такими як доходи населення, обсяг виробництва продукції та обсягом перевезень несе ймовірний характер, який не можна оцінити за допомогою прийомів факторного аналізу.