Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 4

; .                                 (1.33)

Тоді для нашого прикладу з (1.3,1.4) маємо:

,                                                                                                  (1.34)

.                                                                                                     (1.35)

З ; маємо, що:

,                                                                                                     (1.36)

,                                                                                                     (1.37)

Проміжна перевірка:

.                                                                                                                 (1.38)

            Для зручності треба оформити результати факторного аналізу показника у вигляді таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 - Факторний аналіз обсягу перевезень залізниці у приведених ткм, млн.

Найменування факторів

Кількісна оцінка впливу факторів на результативний показник, (+,-)

1 Пасажирообіг, у тому числі:

1.1 Кількість перевезених пасажирів

1.2 Середня дальність перевезення

Пасажирів

2 Вантажообіг,  у тому числі:

2.1 Кількість перевезених вантажів

2.2 Середня дальність перевезення

Вантажів, у тому числі:

2.2.1 Дальність перевезення вантажів за

Видами сполучення

2.2.2 Структура перевезення вантажів

за видами сполучення

Усього вплив усіх первинних факторів:

Стр1.1+стр1.2+стр2.1+стр2.2.1+стр2.2.2

Тобто для аналізуємого показника маємо:

++++.              (1.39)

            Якщо аналіз виконано вірно, то результат впливу усіх факторів на результативний показник співпаде з абсолютною зміною результативного показника. Це й буде остаточною перевіркою. Наприкінці аналізу треба зробити висновки.

            Аналогічно необхідно виконати факторний аналіз роботи дороги у вагонах.

На зміну роботи дороги  у вагонах впливають такі фактори як обсяг наван-таження у вагонах та приймання навантажених вагонів з сусідніх залізниць:

                                                     (1.40)

На обсяг навантаження у вагонах  впливає обсяг навантаження у тоннах та середнє статистичне навантаження, виходячи з формули ( 1.15)

                                                                          (1.41)                                                                                                                            

Маємо факторну модель  ( 1.41)  кратного типу, тому для визначення впливу відповідних факторів на обсяг навантаження скористуємось методом ланцюгових підстав.

Маємо, що абсолютна зміна обсягу навантаження  у вагонах під впливом обсягу навантаження  у тоннах  визначаються :

                                   (1.42)

Абсолютна зміна обсягу навантаження під впливом зміни середнього статистичного навантаження :

                                   (1.43)

Далі робимо перевірку:

                       (1.44)

                                                          (1.45)

Наприкінці факторного аналізу робимо висновки щодо впливу кожного фактору на результативний показник, та визначаємо шляхи підвищення обсягових показників роботи залізниці.

Розділ   2     АНАЛІЗ    ЕФЕКТИВНОСТІ    ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ  ТА  РУХОМОГО  СКЛАДУ

Завдання до розділу

Зробити аналіз виконання плану показників фондовіддачі, результати якого звести у табл. 2.1.

Шляхом порівняння відсотків виконання плану відповідних обсягових показників зробити висновок щодо їх впливу на виконання плану  за показниками фондовіддачі.

 Зробити факторний аналіз показників використання рухомого складу за показниками середньодобової продуктивності вантажного вагона та середньодобової продуктивності локомотива.