Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 8

де  - структура пасажирообігу за видами сполучення;

- доходні ставки за 10 пас.км за видами сполучення.

Середню доходну ставку за пасажирськими перевезеннями можна також розрахувати користуючись такими формулами:

Дпаспас  прпас  мпас  прим                                                                                       (5.6)

Дпас м =dпас м+м                                                                                                            (5.7)

Дпас пр.=dпас пр+пр                                                                                                       ­(5.8)

Дпас прим=dпас прим+прим                                                                                         (5.9)

де dпас м, пр, прим - доходна ставка за 10 пасажиро-кілометрів за відповідними видами сполучень

м, пр, прим –пасажирообіг за відповідними видами сполучень

Середня доходна ставка за вантажними перевезеннями наведена у додатку Б.

Розрахувати середню доходну ставку на 10 приведених ткм:

.                                                                  (5.10)

Результати розрахунків звести у таблицю 5.1.

Таблиця 5.1 - Виконання плану доходів з перевезень

Найменування

Значення

Відхилення від плану

Показника

За

Планом

Фактично

 Абсолютне,

 (+,-)

Відносне,

 % ВП

1 Всього доходів від

перевезень, тис грн

у т.ч.

    - вантажних

-  пасажирських

2 Обсяг перевезень,

   привед ткм, млн

   у т.ч.

   - вантажообіг,

     тариф ткм, млн

  - пасажирообіг, пас.км, млн

3 Середня доходна ставка, к.

   - 10 привед ткм

   - 10 ткм тариф

    - 10 пас.км

 Встановити зміну загальних доходів від перевезень у залежності від обсягу перевезень у приведених ткм () та середньої доходної ставки за 10 приведених ткм ():

,                                                    (5.11)

,                                           (5.12)

де  - планові доходи від перевезень, скореговані на фактичний обсяг перевезень.

Перевірка: +

 Встановити зміну загальних доходів від перевезень у залежності від вантажообігу, пасажирообігу()(), середніх доходних ставок від вантажних та пасажирських перевезень()(); структури перевезень за видами руху ():

,                                          (5.13)

,                                         (5.14)

,                                              (5.15)

,                                           (5.16)

вплив структурних змін

.                                                                                                                (5.17.)

перевірка:

                                                                       (5.18)

                                                                                                                  (5.19)

(5.20)

Після розрахунків зробити відповідні висновки.

Факторний аналіз доходної ставки за 10 пас-км та від від пасажирських перевезень виконати у формі таблиці 5.2

 Для аналізу прибутків від перевезень (П), використовуючи вихідні дані  по  аналізу  доходів та витрат, скласти аналітичну таблицю 5.3.

          За результатами аналізу необхідно зробити висновки.

          У заключенні необхідно розрахувати рентабельність перевезень (R) за планом та фактично, та встановити зміну рівня рентабельності (DR).

R=*100%, ,     (5.21)(5.22)(5.23)  


Таблиця 5.2 - Розрахунок впливу головних факторів на середню доходну ставку та доходи від

пасажирських  перевезень