Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 9

Види

За планом

Фактично

Структура пасажирообігу, %

сполучень

Пасажиро-

обіг,

млн

пас-км

Доходи,, тыс грн

Середня доходна ставка, к./10

 пас.км

Пасажи-рообіг,        млн            пас. км

Доходи,   тис грн

Середня доходна ставка, к./10         пас.км

План

Фактично

Зміна

структури

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приміське

Місцеве

Пряме

Всі сполучення

100

100

-

Продовження таблиці  5.2

Відхилення доходної ставки від середньої за планом

Зміна                      доходної           ставки

Вплив змін

Структури пасажирообігу на

Доходної ставки за видами сполучень на

середню доходну ставку

 (гр9*гр10)

доходи (гр 12* *підсумок гр4)

на середню доходну ставку (гр11*гр8)

доходи

(гр14*підсумок гр4)

10

11

12

13

14

15

-

Таблиця 5.3 - Аналіз прибутку від перевезень, тис. грн

Показники

План

Факт

План, скорегований

на обсяг роботи

Відхилення від плану

(гр2-гр1)

У тому числі від впливу

обсягу перевезень

(гр3-гр2)

якісних показни-

ків (гр2-гр3)

А

1

2

3

4

6

7

Доходи від переве-зень усього, тис. грн

Д0

Д1

Експлуатаційні витрати, тис.грн

Е0

Е1

Прибуток від

Перевезень

П00  - Е0

     П1=Д– Е1

=   -


ВИСНОВКИ

У висновках необхідно дати стислу характеристику роботи залізниці у звітному періоді порівняно з планом за усіма основними показниками, аналіз яких зроблено у відповідних розділах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Анализ хозяйственной деятельности железных дорог  /Под ред. Н.Г. Винниченко. - М.: Транспорт, 1982. - 335с.

2 Анализ производственно - финансовой деятельности железной дороги: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Гизатуллина, О.И. Пустоход, О.Г. Быченко, И.Г. Бойко. - Мн.: Выш. Шк., 1989. - 141с.

3 Лекції з курсу "Техніко-економічний аналіз".

4 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия - Мн.: Экоперспектива, 1997. - 498с.


Додаток  А

   Показники, що характеризують  роботу залізниці