Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 9

Загальна посилка така - чим більше ризик, тим вище очікувана ставка віддачі на вкладений капітал. При цьому премія за кожен вид ризику визначається в інтервалі від 0% до 5%.

Рядом авторів запропонована наступна модель обліку ризику інвестування в оцінюване підприємство, яка враховує ряд чинників (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 - Експертна оцінка премій за ризик інвестування в

конкретну компанію

Вид ризику

Вірогідний інтервал, %

Ключова фігура; якість і глибина управління

0 – 5

Розмір підприємства

0 – 5

Фінансова структура (джерела фінансування компанії)

0 – 5

Товарна і територіальна диверсифікація

0 – 5

Диверсифікація клієнтури

0 – 5

Прибуток: норма і ретроспективна прогнозованість

0 – 5

Інші ризики

0 – 5

Незалежно від характеру і умов діяльності підприємства оцінка для кожного виду ризику рівна 0% буде кращою. У разі середніх оцінок (2-3%) необхідно залежно від ступеня впливу якого-небудь чинника прагнути понизити дію даного виду ризику на вартість підприємства шляхом ухвалення згодом відповідних управлінських рішень. Випадок максимальної оцінки ризику, рівної 5%, украй негативно характеризує підприємство в цій частині і свідчить про необхідність екстрених заходів по зміні ситуації, що склалася.

Як бачимо з табл 2.3, пропоновані види ризиків підходять більше до іноземних компаній або великих акціонерних товариств. І вчені відзначають, що премія за ризик складається з премій за ризики саме цього конкретного підприємства.

Тому ризики окремих видів діяльності вокзалу ми визначили шляхом експертного опитування робітників вокзалу і представили в табл. А.2 додатку А.

Як безризикова ставка доходу, як правило, використовується прибутковість по довгострокових облігаціях. Якщо для оцінки береться чистий прибуток або грошовий потік, очищені від інфляції, то і безризикова ставка розраховується на безінфляційній основі

Якщо ж відома номінальна ставка в інфляційній економіці, то для перекладу її в реальну рекомендують використовувати наступну формулу, що є наслідком відомої формули Фішера:

                           ,                                                                    (2.6)

де kp - реальна безризикова ставка доходу;
kн - номінальна безризикова ставка доходу;
i - темп інфляції.

Або, якщо показник інфляції є незначним, рекомендують користуватися спрощеною формулою:

   kр = kн + i.                                                    (2.7)

Як безризикова ставка доходу на капітал вибрана ставка по довгострокових валютних депозитах, яка дорівнює на дату оцінки 01.04.2006 р. - 12% . Безризикова ставка доходу на капітал відображає гарантований дохід, який може бути отриманий від інвестицій з низьким рівнем ризику.

Середньорічний темп інфляції на найближчі 5 років приймемо на рівні 2005 р. (10,3%≈11%), тому що у даний час немає підстав до песимістичного і для занадто оптимістичного прогнозу розвитку економіки.

2.5 Розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків та величини вартості в прогнозний період

Дисконтування спрогнозованих грошових потоків виконаємо в табл 2.7.

Таблиця 2.7 – Дисконтування грошових потоків по видах діяльності вокзалу

Грошові потоки

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Місцеві доходи: 1 комісійний збір

144,8

153,8

161,3

163,8

165,8

Множник дисконтування для r=27%

0,787

0,62

0,488

0,384

0,302

Дисконтовані грошові надходження

113,96

95,36

78,71

62,9

50,07

камера схову

14,52

14,02

15,02

15,22

15,48

Множник дисконтування для r=28%

0,781

0,610

0,477

0,372

0,291

Дисконтовані грошові надходження

11,34

8,55

7,16

5,66

4,50