Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 11

·  метод розрахунку за вартістю чистих активів. Техніка розрахунків аналогічна розрахункам ліквідаційної вартості, але не враховує витрат на ліквідацію і знижку за терміновий продаж активів підприємства. Даний метод може бути використаний для стабільного підприємства, головною характеристикою якого є значні матеріальні активи;

·  метод передбачуваного продажу, що полягає в перерахунку грошового потоку в показники вартості за допомогою спеціальних коефіцієнтів, отриманих з аналізу ретроспективних даних з продажу зіставних підприємств. Оскільки практика продажу підприємств на українському ринку вкрай мізерна або відсутня, застосування даного методу до визначення кінцевої вартості вельми проблематично;

·  по моделі Гордона річний дохід після прогнозного періоду капіталізується в показники вартості за допомогою коефіцієнта капіталізації, розрахованого як різниця між ставкою дисконту і довгостроковими темпами зростання. За відсутності темпів зростання коефіцієнт капіталізації буде рівний ставці дисконту. Модель Гордона заснована на прогнозі отримання стабільних доходів в залишковий період і припускає, що величини зносу позаоборотних активів і капіталовкладень є однаковими.

Розрахунок кінцевої вартості (вартості реверсії) відповідно до моделі Гордона проводиться за формулою:

   P = CF(t+1)/(K—g) ,                                             (2.8)

де P - вартість в постпрогнозний період;

СF(t+1)  - грошовий потік доходів за перший рік пост прогнозного (залишкового) періоду;

К -  ставка дисконту;

g - довгострокові темпи зростання грошового потоку.

Вартість реверсії Р за формулою Гордона визначається на момент закінчення прогнозного періоду.

Виконані вище прогнозні розрахунки по видах діяльності вокзалу дають підстави стверджувати про стабілізацію грошових надходжень у постпрогнозному періоді. В такому випадку вартість вокзалу у постпрогнозному періоді доцільно визначити за формулою Гордона, у якій довгострокові темпи зростання грошового потоку дорівнюють нулю, тобто, формула Гордона перетворюється на формулу прямої капіталізації грошових потоків:

Р = CF(t+1)/K.                                                         (2.9)

Як це прийнято, використаємо для розрахунку вартості у постпрогнозному періоді дисконтований доход останнього прогнозного року (2010 р.) і середню ставку дисконту з наявних ставок з десяти видів діяльності (31,4%):

 тис. грн.

2.7 Внесення підсумкових поправок

Для виведення остаточної величини ринкової вартості підприємства вноситься ряд поправок.

1 Якщо використовувалася модель дисконтування безпозикового інвестованого грошового потоку, то знайдена ринкова вартість відноситься до всього інвестованого капіталу, тобто включає не тільки вартість власного капіталу, але і вартість довгострокових зобов'язань підприємства. Тому для того, щоб отримати вартість власного капіталу, необхідно з величини знайденої вартості відняти величину довгострокової заборгованості.

2 При розрахунку вартості враховуються активи підприємства, які беруть участь у виробництві, отриманні прибутку, тобто у формуванні грошового потоку. Але у будь-якого підприємства в кожен конкретний момент часу можуть бути активи, не зайняті безпосередньо у виробництві. Тут їх вартість не враховується в грошовому потоці, але це не означає, що вони не мають вартості. Тому необхідно визначити ринкову вартість таких активів і підсумовувати її з вартістю, отриманою при дисконтуванні грошового потоку.

Аналіз активів вокзалу показав, що у даного підприємства немає незадіяних активів, і вартість його можна без додаткових поправок розрахувати за формулою (2.1) як

В = 857,91 + 372,8 = 1230,71 тис. грн.

Таким чином, щоб ефективно управляти даним підприємством і підвищити його вартість, треба розробляти і впроваджувати заходи по збільшенню прибутку від всіх видів його діяльності.