Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 5

Методичні вказівки (з прикладом вирішення)

Оцінка вартості підприємства за методом дисконтованих грошових потоків проводиться за наступною формулою:

                                    (2.1)

де ЧОДi – чистий операційний доход i-го року;

k – ставка дисконту у виді десятичного дробу;

n – кількість періодів, які відділяють поточний період від дати оцінки;

Р – вартість реверсії (продажу у постпрогнозному періоді).

 Етапи виконання оцінки:

1) вибір моделі грошового потоку;

2) визначення тривалості прогнозного періоду;

3) здійснення ретроспективного аналізу і прогнозування валової виручки від реалізації (або грошових надходжень від усіх видів діяльності);

4) визначення ставки дисконту;

5) розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків та величини вартості в прогнозний період;

6) розрахунок вартості в постпрогнозний період;

7) внесення підсумкових поправок.

2.1 Вибір моделі грошового потоку

При оцінці бізнесу ми можемо застосовувати одну з двох моделей грошового потоку:

·  грошовий потік для власного капіталу;

·  грошовий потік для всього інвестованого капіталу.

Як свідчить звітність вокзалу, його діяльність фінансується виключно за рахунок власних джерел та короткострокових позикових джерел (кредиторської заборгованості, яка складає на кінець 2005 р. близько 7% у структурі фінансування), тому розрахунки виконаємо за моделлю грошового потоку для власного капіталу за формулою:

                         Д = Пчист + А ∆Sоб  ∆К ∆Здолг,                                          (2.2)

де Пчист – чистий прибуток (після сплати податків);

 А – амортизаційні відрахування;

∆Sоб – зменшення (приріст) власних обігових засобів;

 ∆К – зменшення (приріст) капіталовкладень в основні засоби;

∆Здолг – приріст (зменшення) довгострокової заборгованості.

Що стосується останніх двох складових формули, на даному підприємстві не плануються капіталовкладення в основні засоби і немає довгострокової заборгованості, тому в розрахунках їх не буде.

На підприємстві наявний надлишок власних оборотних засобів і на початок року, і ще більший – на кінець року, модель фінансування запасів – консервативна, тобто всі запаси сформовані за рахунок власних джерел, яле кошти використовуються неефективно, що і підтверджує показник надлишку в днях обороту: підприємство може функціонувати без поповнення власних оборотних засобів 97 днів, майже третину року.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що підприємству недоцільно поповнювати зараз свої оборотні засоби, тому у розрахунках грошового потоку ми можемо не враховувати  зміну величини власних оборотних засобів.

Таким чином, розрахунок майбутніх грошових потоків будемо виконувати за формулою:

                                         Д = Пчист + А.                                                         (2.3)

Чистий прибуток спрогнозуємо по кожному виду діяльності вокзалу окремо на основі наявних ретроспективних даних за 5 років.

Вихідні дані по прибутку від усіх видів діяльності вокзалу (окрім експлуатації), а саме від підсобно-допоміжної діяльності (ПДД) наведені в табл. 2.4.

Що стосується амортизаційних відрахувань – вони у 2001 р. склали 72 тис. грн, у 2002 р. – 102 тис. грн, у 2003 р. – 106 тис. грн, у 2004 р. – 145 тис. грн, а у 2005 р. – 183 тис. грн. Аналіз звітності показав, що до 2005 р.сума амортизаційних відрахувань нарешті досягла реальної потрібної для оновлення основних фондів величини, тому буде залишатися постійною протягом найближчих років. Тому суму амортизації - у прикладі 183 тис. грн у кожен прогнозний рік будемо розділяти пропорційно чистому прибутку від усіх видів діяльності вокзалу, і відносити на кожен вид діяльності.

2.2 Визначення тривалості прогнозного періоду

Згідно методу дисконтованих грошових потоків вартість підприємства грунтується на майбутніх, а не на минулих грошових потоках. Тому завданням оцінки є розробка прогнозу грошового потоку на якийсь майбутній часовий період, починаючи з поточного року. В багатьох джерелах з проблем оцінки  як прогнозний береться період, що продовжується до тих пір, поки темпи зростання підприємства не стабілізуються (передбачається, що в постпрогнозний період повинні мати місце стабільні довгострокові темпи зростання або нескінченний потік доходів).