Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 7

Цілком достатнім вважається 5-річний інтервал прогнозу.

Якою б не була триваліть прогнозного періоду, виконувати прогнозні розрахунки доходів коректно лише на основі ретроспективних даних за такий же за тривалістю період (наприклад, прогнозний період 5 років – ретроспективний період – 5 років).

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне обрати тривалість прогнозного періоду – 5 років.

2.3 Ретроспективний аналіз і прогноз грошових потоків від діяльності вокзалу

Вокзал виконує два види діяльності – експлуатаційну (продаж квитків) та підсобно-допоміжну. Причому доходи від реалізації квитків поступають в фінансово-економічну службу залізниці та в Головне фінансово-економічне управління Укрзалізниці, і потім розподіляються між залізницями, які брали участь у перевезеннях. Тобто доходи від продажу квитків не є доходами від саме цього вокзалу, тому що вокзал – це тільки пункт відправлення пасажирів, а здійснюється надання пасажиру оплаченої ним послуги – перевезення – з застосуванням всіх основних виробничих фондів підприємств залізничного транспорту. А це – той випадок, про який зауважується: «Визначення окремо чистого операційного доходу (грошового потоку) від володіння (використання) об’єктами нерухомого майна, що приносять доход виключно при їх використанні в комплексі з об’єктами, які не відносять до нерухомого майна у складі діючого підприємства, не проводиться”.

Таким чином, формування грошового потоку від діяльності вокзалу здійснюється виключно від підсобно-допоміжної діяльності.

Як бачимо з табл. 2.4, зміни величин прибутку є нерівномірними у часі, і тому для прогнозування краще застосовувати нелінійний тренд. Тому у прикладі для прогнозування використані нелінійні моделі, які побудовано за допомогою статистичної програми – додатку до Windows – Winstats.

Розраховані прогнозні дані по чистому прибутку і розраховані значення амортизаційних відрахувань, віднесених на кожен з видів діяльності вокзалу пропорційно величинам чистого прибутку, наведені в табл. 2.5.

Але для виконання контрольної роботи скористаємося простим методом прогнозування: за допомогою методу середньорічних темпів росту:

,                                        (2.4)

де - останнє значення показника у часовому ряду;

- значення показника у базовому році;

- кількість років, що розглядається.

Наприклад, значення чистого прибутку у 2001 р. – 45 тис. грн; у 2002 р. – 29 тис. грн: у 2003 р. – 38 тис. грн; у 2004 р. – 33 тис. грн; у 2005 р. – 30 тис. грн. Тоді

Прогнозне значення чистого прибутку:

 у 2006 р. складе 30·0,9036=27,108 тис. грн;  

у 2007 р. -27,108·0,9036=24,495 тис. грн;

у 2008 р. - 24,495·0,9036=22,000 тис. грн;

у 2009 р. - 22·0,9036=20,000 тис. грн;

у 2010 р. - 20·0,9036=18,000 тис. грн.

2.4 Визначення ставки дисконту

З математичної точки зору ставка дисконту  - це процентна ставка, використовувана для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдину величину поточної (сьогоднішньої) вартості, що є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. В економічному сенсі в ролі ставки дисконту виступає потрібна інвесторами ставка доходу на вкладений капітал в співставимі за рівнем ризику об'єкти інвестування або це необхідна ставка доходу по наявних альтернативних варіантах інвестицій із співставимим рівнем ризику на дату оцінки. Ставка дисконту, або вартість залучення капіталу, повинна розраховуватися з урахуванням трьох чинників:

1) наявність у багатьох підприємств різних джерел капіталу, що привертається, які вимагають різних рівнів компенсації;

2) необхідністю обліку для інвесторів вартості грошей в часі;

3) чинників ризику або ступеня вірогідності отримання очікуваних в майбутньому доходів.

Існують різні методики визначення ставки дисконту грошового потоку, найбільш поширеними з яких є: методика для власного капіталу -  модель оцінки капітальних активів (САРМ - Capital Asset Pricing Model) і метод кумулятивної побудови; методика для всього інвестованого капіталу - модель середньозваженої вартості капіталу (WАСС -  Weighted Average Cost Capital).