Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 12

Перелік рекомендованої літератури

1  Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року № 2658-III.

2  Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений Постановою КМУ України від 10.09.2003 р. №1440.

3  Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”, затверджений  Постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1442.

4  „Методика оцінки майна”, затверджена Постановою Кабінету міністрів України №1891 від 10 грудня 2003 р.

5  Постанова Кабінету міністрів України №1531 від 11 жовтня 2002 року „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”.

6  Закон України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року №1378.

7  Спільний наказ ФДМУ та Міністерства юстиції України №142/5/2092 (№1074/8395) “Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів” від 14.11.2003 р.

8  Плєтникова І.Л. Конспект лекцій з дисципліни „Потенціал підприємства: формування і оцінка” для студентів спеціальності „Економіка підприємства”. Ч.1. УкрДАЗТ, 2007.

9 Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І.  Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: КНБУ, 2003. – 316 с. – С. 117.

10  Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ. – Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

11  Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

12  Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія /Л.І. Воротіна, В.Є Воротін, В.Г.Лісняк, В.М. Поліщук. – К.: Вид-во Європейського університету, 2004. – 217 с.

13  Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы оценочной деятельности: Учебное пособие. – М.: «Приор», 2001. – 240 с.

14  Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты /Под ред. В.В. Григорьева. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 320 с.

15  Постюшков А.В. Оценочный менеджмент: Учеб. пособие. – М.; ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 с.

16  Балабанов И.Т. Экономика недвижимости. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

17  Григорьев В.В., Островкин И.М.Оценка предприятий: имущественній подход: Учебно-практ. Пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 224 с.

18  Оценка бизнеса: Учеб. для вузов /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 512 с.

19  Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник /Под ред. В.И. Кошкина. – М.: ИКФ „Экмос”, 2002. – С. 115 – 124.

20  Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пос. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720 с.

21  Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Под ред. Абдулаева Н.А., Колайко Н.А. — М.: «ЭКМОС», 2000. — 352 с.

22  Оценка собственности. Часть 1. Оценка недвижимости. /Под ред. д.э.н., проф. П.Г. Грабового, д.э.н., проф. С.П. Коростелева. - М.: МГСУ, 2003. - 180 с.

23  Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. Учебник. М.: Ассоциация авторов и издателй «Тандем». Изд-во «Экмос», 2000.

24  Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

25  Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», - 2003. – 384 с.

26  Симионова Н.Е., Симионов П.Ю. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – М,: ИКЦ „МарТ”, 2004. – 464 с.

27  Чумаченко М.Г., Панков В.А. Управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу //Фінанси України. – 2004. - №2. – С.66 – 79.

Додаток А

(обов’язковий)

Вихідні дані до другої задачі

Таблиця А.1 – Чистий прибуток від видів діяльності вокзалу за 5