Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 2

В тис. грн

Показник

Позначення

Величина

на початок  року

на кінець року

Вартість необоротних активів

Н

Вартість оборотних активів

О

Вартість витрат майбутніх періодів

М

Вартість забезпечення наступних витрат і платежів

В

Вартість довгострокових зобов'язань

Д

Вартість поточних зобов'язань

П

Вартість підприємства

ЧВ

Методичні вказівки (з прикладом вирішення)

Концепція управління підприємством на основі оцінці його вартості передбачає, як відмічають багато вчених, визначення його ринкової вартості. Але оскільки ринкова вартість може бути розрахована лише за умови існування ринку подібних об’єктів, а ринку об’єктів залізничного транспорту в Україні немає, він знаходиться у державній власності, вважаємо можливим і доцільним визначення для мети оцінки і підвищення ефективності управління підприємством його вартості у використанні. Причому для підприємств залізничного транспорту, які не можуть змінити рід своєї діяльності, навіть на більш ефективний, неможливим є врахування принципу найбільш ефективного використання.

З трьох існуючих підходів до оцінки неможливо використати для оцінки даного підприємства – вокзалу – порівняльний підхід  з вищенаведених причин. Тому оцінимо його вартість за допомогою витратного і доходного підходів.

В рамках витратного підходу використаємо метод чистих активів як такий, що підходить для оцінки діючого підприємства, яке не буде ліквідовуватися.

В рамках доходного підходу можливо скористатися лише методом дисконтування, тому що лише він дозволяє врахувати грошові потоки від діяльності підприємства, які змінюються по роках.

Метод вартості чистих активів включає декілька етапів:

1) визначається обгрунтована ринкова вартість машин і устаткування;

2) виявляються і оцінюються нематеріальні активи;

3) визначається ринкова вартість фінансових вкладень, як довгострокових, так і короткострокових.

Цей метод описаний в Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”[стаття 30], за якою чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства (ЧВ) визначається за формулою:

                  ЧВ = (Н + О + М) - (В + Д + П),                                            (1.1)
 
де Н -  вартість  необоротних  активів;  
О  -  вартість  оборотних активів; 
М  -  вартість  витрат  майбутніх періодів;  
В – вартість забезпечень  наступних   витрат   і   платежів;   
Д  -  вартість довгострокових зобов'язань; 
П - вартість поточних зобов'язань.

Очевидно, що є сенс виконати цей розрахунок лише за останній часовий проміжок – на початок та на кінець 2005 р, тому що вартість підприємства за даним методом – не прогнозний, а ретроспективний показник, можна сказати – моментний (оцінка на момент). Розрахунки наведені в табл. 1.2, джерелом інформації слугує форма 1 – баланс підприємства (у даному прикладі – вокзалу).

Як бачимо, протягом 2005 р. чиста вартість підприємства значно не змінилася. На дату, яка є найбільш наближеною до дати оцінки (1.04.05) 31.12.05 вона складає 2251 тис. грн.

Таблиця 1.2 – Розрахунок вартості підприємства (вокзалу) за методом чистих активів

В тис. грн

Показник

Позначення

Величина

на початок 2005 р.

на кінець

2005 р.

Вартість необоротних активів

Н

1273

1166

Вартість оборотних активів

О

1270

1625

Вартість витрат майбутніх періодів

М

3

2

Вартість забезпечення наступних витрат і платежів

В

7

47

Вартість довгострокових зобов'язань

Д

0

2

Вартість поточних зобов'язань

П

296

193

Вартість підприємства

ЧВ

2243

2251