Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 6

2  Показник є відносним, і так як і собівартість, і обсяг випуску розраховують у дійсних цінах, вплив інфляції на показник незначний. Це дає змогу проводити порівняльний аналіз за декілька періодів, що неможливо зробити з абсолютними показниками собівартості

3  Показник є якісним, бо вказує скільки витрат приходиться, а також і прибутку має підприємство на (з) 1 грн., вкладеної у виробництво товарної продукції.

При аналізі показника за даними бухгалтерського обліку у нових та "старих " стандартах необхідно дотримуватись єдності методики розрахунку. На показник, окрім факторів, які впливають на собівартість, впливає група факторів, яка визначає зміну цін на продукцію підприємства (конкуренція, якість, попит та ін.).

Позитивна тенденція, коли показник у динаміці знижується. Це відбувається, коли обсяг товарного випуску росте швидше за собівартість випуску, тобто ціни на продукцію у середньому ростуть швидше ніж собівартість, або навпаки собівартість знижується швидше ніж ціни. Негативна тенденція – збільшення показника і наближення його до 1. Якщо показник більше 1 – підприємство отримує збитки.

7  Аналіз собівартості важливіших виробів

Якщо підприємство має великий асортимент продукції, виконати аналіз кожного виробу детально – досить трудомістко. Тому аналізують тільки важливіші вироби, до яких відносять:

1  Вироби, які займають у структурі випуску найбільшу питому вагу

2  Вироби з високою собівартістю та ціною.

3  Нові вироби

4  Вироби, по яким спостерігається тенденція підвищення собівартості

5  Вироби, які неконкурентоспроможні за ціною по причині високої собівартості

У процесі аналізу:

1  Визначають абсолютну та відносну зміну виробничої собівартості виробу за статтями витрат, аналізують зміну у структурі витрат

2  Виконують детальний факторний аналіз прямих витрат на виробництво по кожній статті

3  З’ясують причини підвищення непрямих витрат на виробництво виробу, причому бажано поділити непрямі витрати на постійні та змінні.

Постійні витрати аналізують окремі по загальній величині постійних витрат по підприємствах (чи цеху). При необхідності можливо визначити вплив обсягу виробництва на виробничу собівартість у частині постійних витрат. При цьому необхідно пам’ятати, що підвищення обсягу виробництва вплине на зменшення постійних витрат, які приходяться на виріб, а отже вплине на зниження  виробничої та повної собівартості виробу. І, навпаки – зниження обсягу підвищить собівартість виробу.

У таблиці 7.4 наведені результати порівняльного аналізу виробничої собівартості продукції. Ми бачимо, що відбувається зниження собівартості на 11,2 грн.. що складає 1,15 %. Це відбувається в основному за рахунок зниження матеріальних витрат (25,65 грн.). Негативним є підвищення прямих витрат: на покупні напівфабрикати, оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Збільшуються також, але незначно, витрати на утримання обладнання та інші витрати.

Особливу увагу в аналізі необхідно приділяти статтям, які мають найбільшу питому вагу у структурі у нашому випадку – це матеріальні витрати. Зміна у структурі витрат незначна.


Таблиця 7.4 – Аналіз виробничої калькуляції виробу

Стаття витрат

Значення

Відхилення

Структура (%)

За

планом

Фактично

Абсолютне

(+,-)

Відносне (%)

За

планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

Сировина та матеріал

Покупні комп-лектуючі та напівфабрикати

Зворотні відходи

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Загальновиробничі витрати

Інші виробничі витрати

438

169

6

175

87

92

65

30

17

412,35

172

5,1

177,3

88

98,25

66

29

18

-25,65

+3

-0,90

+2,30

1

+6,25

+1,00

-1,00

+1,00

94,14

101,77

85,00

101,31

101,15

106,80

101,54

96,66

105,88

40,48

15,84

--

16,4

8,15

8,62

6,1

2,81

1,6

38,61

16,31

--

16,81

8,34

9,31

6,26

2,75

1,61

Усього

1067,0

1055,0

-11,2

98,95

100

100