Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 5

Це є закономірним: зі зростанням обсягу змінні витрати збільшуються і навпаки. Негативним є те, що відбулося підвищення змінної собівартості на виробництво виробів А (на 1,2 грн.) та Б (на 0,2 грн.), під впливом цього змінна собівартість усього випуску збільшилась відповідно на 0,456 тис. грн. та на 0,038 тис. грн. відповідно. Позитивним було зниження змінної собівартості виробу С (0,3 грн.), що дало можливість зекономити витрати на випуск – 0,108 тис. грн. Отож, резервами зниження собівартості випуску буде зниження змінних витрат на виробництво виробів А та Б.

Результати аналізу собівартості з урахуванням впливу структури випуску такі:

= 15,12 * 1, 119 = 16,919 тис. грн.

= 16,919 – 15,12 = 1,799 тис. грн.

= 16,933 – 16,919 = 0,014 тис. грн.

= 17,319 – 16,933 = 0,386 тис. грн.

Перевірка:

= 1,799 + 0,014 + 0,386 = 2,199 тис. грн.

Коментуючи вплив структурного фактору, необхідно визначити: зростання собівартості під впливом зміни структури буде відбуватися, коли у складі виробів підвищиться питома вага виробів з найбільшими витратами; зниження собівартості буде відбуватись, коли у складі виробів підвищиться питома вага виробів з невеликою собівартістю. У такому випадку, виходячи з аналізу змін структури випуску (таблиця 7.3) необхідно зазначити, що підвищилась питома вага виробу А. Цей товар, як видно з таблиці     , має найбільшу собівартість, тому ми й маємо, що під впливом зміни структури виробництва змінна собівартість випуску підвищилась на 0,014 тис. грн.


Таблиця 7.3 – Аналіз собівартості товарного випуску у частині змінних витрат

Найме-нування

виробу

Змінна собівартість виробу, грн

Абсолютне відхилення змінної собівартості, грн

Собівартість товарного випуску у частині змінних витрат, тис грн

Абсолютне відхилення фактичної собівартості від планової, тис грн

За планом

Фактично

За планом

За плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У тому числі за рахунок зміни

Обсягу виробництва

Змінної собівартості виробів

1

2

3

4

5

6

7

8=7-5

     9=6-5

10=7-6

А

28,6

29,8

1,2

8,58

10,868

11,324

2,744

2,288

0,456

Б

17,9

18,1

0,2

3,58

3,401

3,439

-0,141

-0,179

0,038

С

7,4

7,1

-0,3

2,96

2,664

2,556

-0,404

-0,296

-0,108

Усього

--

--

--

15,12

16,933

17,319

2,199

1,813

0,386


6  Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції

Показник "витрати на 1 гривню товарної продукції" (В 1 грн) розраховується за формулою:

                                             (7.10)

Для здійснення факторного аналізу при обчисленні повної собівартості товарної продукції (С) можливо скористатись розширеною формулою:

Якщо повна собівартість товарної продукції не обчислюється, можлива така модель показника:

             (7.11)

де Заг.вир* - загальновиробничі витрати, віднесені на витрати періоду (собівартість періоду);

      Адм – адміністративні витрати;

      Сб – витрати на збут.

Цей показник має деякі особливості, які роблять його дуже корисним в аналізі собівартості:

1 Показник є універсальним, бо розраховується практично в усіх галузях матеріального виробництва