Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 2

За старими стандартами бухгалтерського обліку

За новими стандартами бухгалтерського обліку

Статті калькуляції:

Прямі витрати

1  Сировина і матеріали

2  Покупні комплектуючі

3  Основна заробітна плата

4  Відрахування по заробітній платі

5  Додаткова заробітна плата

 Непрямі витрати

6  Витрати по утриманню та експлуатації устаткування

7  Загальновиробничі витрати

8  Загальногосподарські витрати

Статті калькуляції:

Прямі витрати

1  Сировина і матеріали

2  Покупні комплектуючі

3  Основна заробітна плата

4  Відрахування по заробітній платі

5  Додаткова заробітна плата

Непрямі витрати

6  Загальновиробничі витрати (6+7 за старими стандартами)

Виробнича собівартість

9  Комерційні витрати

Виробнича собівартість

7   Адміністративні витрати

8   Витрати на збут

Повна собівартість

Повна собівартість

2 Класифікація витрат

Класифікація витрат необхідна для більш детального аналізу, наведена у таблиці

Таблиця 7.2 – Класифікація витрат

Ознака

Витрати

1 За центрами відповідальності (за місцем виникнення витрат)

витрати виробництва, цеху, технічного переділу, служби

2 За видами продукції, робіт, послуг

витрати на виріб, типові представники виробів, групи однорідних виробів, замовлення, напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3 За єдністю складу (однорідністю) витрат

одноелементні, комплексні

4 За видами витрат

витрати за економічними елементами та статтями калькуляції

5 За способом перенесення вартості на продукцію

витрати прямі та непрямі

6 За ступінню впливу обсягу виробництва на рівень витрат

змінні витрати, постійні витрати

7 За календарними періодами

поточні, довгострокові, одноразові витрати

8 За доцільністю використання

продуктивні та непродуктивні

9 За визначенням відношення до собівартості продукції

витрати на продукцію, витрати періоду

3 Етапи аналізу

Аналіз можливо починати із зовнішнього фінансового аналізу – це аналіз динаміки та структури витрат діяльності та операційних витрат. Далі виконують порівняльний аналіз виробничої (чи повної – якщо вона обчислюється) собівартості товарного випуску, порівнюючи фактичні значення собівартості випуску з плановими (нормативними) значеннями – взагалі, по статтям, та елементам витрат, аналіз структури собівартості – по статтям та елементам.

Порівняльний та факторний аналіз собівартості товарного випуску виконують тільки для порівняльної товарної продукції. До порівнювальної товарної продукції відносять продукцію, яка випускалась як у фактичному, так і у попередньому періоді, за виключенням продукції, випуск якої носив досвідний характер.

На третьому етапі виконують факторний аналіз собівартості порівнювальної продукції. на четвертому етапі аналізують витрати на 1 грн. товарної продукції. Далі аналізують собівартість важливих виробів, прямі та непрямі витрати. Наприкінці аналізу розраховують резерви зниження собівартості та витрат діяльності.

4  Аналіз витрат діяльності та операційних витрат

Оскільки аналіз витрат може виконуватись не тільки в межах внутрішнього управлінського аналізу, а також у межах фінансового аналізу – тобто за звітністю, необхідно зупинитись на особливостях формування показників результатів та витрат за новою фінансовою звітністю. Джерелом аналізу є форма № 2 "Звіт про фінансові результати".

Усі види діяльності підприємства групують на такі види (рисунок 7.1), відповідно витрати діяльності також розподіляють на такі види (рисунок 7.2)