Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 9

Висновок: У фактичному періоді у порівнянні з планом зростає норма споживання матеріалу на виробництво виробу росте також рівень зворотних та безповоротних відходів, що веде до перевитрати матеріалу на 50 кг. При цьому знижується як ціна матеріалу, так і ціна зворотних відходів. Ці процеси можуть свідчити як про зниження якості придбаного матеріалу, так і про зміну організаційно-технічних умов виробництва. Під впливом зміни норм споживання та зростання рівня безповоротних відходів матеріальні витрати ростуть відповідно на 3,2 тис. грн. та 1,6 тис. грн. Зниження цін на матеріал дає більш вагомий вплив – витрати зменшуються на 6,2 тис. грн. Під впливом зростання рівня зворотних відходів витрати підвищаться на 2,4 тис. грн., а за рахунок зниження ціни на зворотні відходи відбувається зростання витрат на 0,34 ти. грн. – що цілком відповідає логіці: чим більше зворотних відходів, тим більше витрат, але чим вища їх ціна, тим витрати менше. Отож, керівникам підприємства необхідно приділити увагу дослідженню факторів, які вплинули на зростання норми споживання матеріалу, а також рівня зворотних та безповоротних відходів, тому що, взагалі, під впливом як зміни норм, так і зміни цін, матеріальні витрати зросли на 1,34 тис. грн.

Аналіз прямих трудових витрат

До прямих трудових витрат можливо віднести такі статті калькуляції, як "Основна заробітна плата", "Додаткова заробітна плата, а також статтю "Відрахування на соціальні заходи", величина витрат за якою безпосередньо залежить від розміру заробітної плати, як основної так і додаткової, та порядку обчислення цих платежів відповідно до законодавства. Можливі випадки, коли частина основної та додаткової заробітної плати робітників не може бути безпосередньо віднесена на собівартість окремих виробів (робіт, послуг), тобто ці витрати не є прямими. Тоді при аналізі з даних бухгалтерського обліку необхідно виділяти пряму та непряму частини цих статей витрат.

Загальна величина прямої заробітної плати (ЗП) залежить, насамперед, від обсягу виробництва товарної продукції, її структури, тобто зміни питомої ваги виробів з меншою (більшою) трудомісткістю, а також від рівня заробітної плати на одиницю продукції (ЗП і). Останній показник є складним і у свою чергу залежить від трудомісткості продукції (ТЕ і) та рівня оплати праці за 1 людино-годину (ОП і). У свою чергу рівень оплати праці за 1 людино-годину залежить від розміру годинної тарифної ставки робітників І розряду для нормальних умов праці (ГТС), а також від розряду робітників (робіт) та умов праці (важкі та шкідливі умови) (РР, УП). Трудомісткість виготовлення продукції залежить від багатьох факторів і, насамперед, організації праці, виробництва, прогресивності та стану техніки, технології, конструкційної складності виробу, кваліфікації робітників, тобто різних якісних факторів (ЯФ). Отож, маємо рівневу модель факторного аналізу (рис. 7.5)

Виконаємо факторний аналіз прямої заробітної плати, базуючись на вихідних даних таблиці 7.8. Визначимо вплив зміни обсягу виробництва, трудомісткості виробництва продукції та рівня середньогодинної заробітної плати на зміну прямої заробітної плати, виходячи з базової моделі аналізу (7.5) та користуючись методом ланцюгових підстановок.