Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 8

Рахунки по обліку залучених джерел поділяються: (ВІРНА)   довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання

Рахунок 10 називається: (ВІРНА)  основні засоби

Рахунок 11 називається: (ВІРНА)  інші необоротні матеріальні активи

Рахунок 12 називається:нематеріальні активи

Рахунок 13 називається: (ВІРНА) знос (амортизація) необоротних активів

Рахунок 14 називається: (ВІРНА) Довгострокові фінансові інвестиції

Рахунок 15 називається: (ВІРНА) капітальні інвестиції

Рахунок 20 називається: (ВІРНА) тварини на вирощуванні та відгодівлі

Рахунок 21 називається: (ВІРНА) поточні біологічні активи

Рахунок 22 називається:(ВІРНА) малоцінні та швидкозношувані предмети

Рахунок 23 називається: (ВІРНА) виробництво

Рахунок 234 "Допоміжне виробництво" в с.-г. підприємствах має   (ВІРНА)  5 субрахунків

Рахунок 235 "Утримання і експлуатація машин та обладнання" має таку будову (ВІРНА)  по Дт витрати на утримання МТП по Кт фактична собівартість виконаних робіт та наданих послуг

Рахунок 24 називається: (ВІРНА) брак у виробництві

Рахунок 25 називається: (ВІРНА) готова продукція

Рахунок 26 називається: (ВІРНА) готова продукція

Рахунок 27 називається: (ВІРНА) продукція сільськогосподарського виробництва

Рахунок 28 називається: (ВІРНА) товари

Рахунок 30 називається: (ВІРНА)каса

Рахунок 31 називається: (ВІРНА) рахунки в банках

Рахунок 33 називається: (ВІРНА) інші кошти

Рахунок 34 називається: (ВІРНА) короткострокові векселі одержані

Рахунок 35 називається: (ВІРНА) поточні фінансові інвестиції

Рахунок 36 називається: (ВІРНА) розрахунки з покупцями та замовниками

Рахунок 37 називається: (ВІРНА) розрахунки з різними дебіторами

Рахунок 38 називається: (ВІРНА)  резерв сумнівних боргів

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" по відношенню до балансу  (ВІРНА)  активний

Рахунок 39 називається: (ВІРНА) витрати майбутніх періодів

Рахунок 40 називається: (ВІРНА) статутний капітал

Рахунок 41 називається: (ВІРНА) пайовий капітал

Рахунок 42 називається: (ВІРНА) додатковий капітал

Рахунок 43 називається: (ВІРНА) резервний капітал

Рахунок 44 називається: (ВІРНА) нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Рахунок 45 називається: (ВІРНА) вилучений капітал

Рахунок 46 називається: (ВІРНА) неоплачений капітал

Рахунок 47 називається: (ВІРНА) забезпечення майбутніх витрат і платежів

Рахунок 48 називається: (ВІРНА) цільове фінансування і цільові надходження

Рахунок 50 називається: (ВІРНА) довгострокові позики

Рахунок 51 називається: (ВІРНА) довгострокові векселі видані

Рахунок 52 називається: (ВІРНА) довгострокові зобов'язання за облігаціями

Рахунок 53 називається: (ВІРНА) довгострокові зобов'язання з аренди

Рахунок 54 називається: (ВІРНА) відстрочені податкові зобов'язання

Рахунок 55 називається: (ВІРНА) інші довгострокові зобов'язання

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" по відношенню до балансу  (ВІРНА)  активний

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" по відношенню до балансу  (ВІРНА)  активний

Рахунок знос необоротних активів відноситься до: (ВІРНА)  регулюючих

Рахунок капітальні інвестиції відноситься: (ВІРНА) І класу

Рахунок основні засоби відноситься до: (ВІРНА)  рахунку обліку активів

Рахунок-фактура постачальника за місцем складання відноситься до документів: (ВІРНА)  зовнішній

Регулюючі рахунки поділяються: (ВІРНА)  контрарні, доповнюючі

Ремонтне виробництво підприємств це  (ВІРНА)  ремонт с.-г. машин

Рівень використання річного фонду робочого часу визначається: (ВІРНА) Відношенням фактично відпрацьованого часу одним працівником за рік до номінального (нормативного)

Рівень забезпеченості трудовими ресурсами визначається: (ВІРНА) Відношенням фактичної чисельності працівників до нормативно-планової

Рівень механізації в сільськогосподарському виробництві визначається так: (ВІРНА)Відношенням об'ємів виконаних робіт за допомогою машин і механізмів до загального об'єму робіт

Рівень рентабельності реалізації с.-г. виробництва визначається: (ВІРНА) Відношенням прибутку до витрат на виробництво і реалізацію продукції