Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 10

Табель обліку робочого часу за способом охоплення операцій відноситься до документів: (ВІРНА)  накопичувальний

Точка беззбитковості показує такий рівень виробництва і реалізації продукції, при якому: (ВІРНА)   вартість продукції дорівнює сумі постійних і змінних витрат

Третій клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА)  коштів розрахунків і інших активів

Трудові ресурси сільського господарства включають:  (ВІРНА)  Людей в працездатному віці, які мають фізичні і інтелектуальні здібності до праці

Трудомісткість виробництва продукції визначається і характеризується: (ВІРНА) Відношенням затрат праці до кількості продукції.

Трудомісткість є: (ВІРНА)   Зворотнім показником продуктивності праці

У відповідності з чинним законодавством підлягає оподаткуванню: (ВІРНА) Прибуток від звичайної діяльності.

Урожайність сільськогосподарських культур визначається так: (ВІРНА) Кількість продукції, отриманої з одного гектара зайнятого вирощуванням  даної культури

Фінансова діяльність це  (ВІРНА)  діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

Ціни на реалізацію продукції великими партіями називаються: (ВІРНА) оптовими.

Ціни на реалізацію продукції поштучно називаються: (ВІРНА) роздрібними.

Четвертий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА) власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Шостий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА)  поточних зобов'язань

Що з переліченого не відноситься до показників забезпеченості енергетичними ресурсами в сільському господарстві : (ВІРНА)    Кількість тракторів в умовних одиницях на 100 га ріллі.

Як визначається структура земельного фонду ? (ВІРНА)   Визначенням питомої ваги кожного виду земельних угідь в загальній площі сільськогосподарських угідь.

Як добуток критичного об'єму на ціну реалізації, знаходиться: (ВІРНА) Критична вартість продукції.

Як економічна категорія рентабельність є: (ВІРНА) Прибутковість.

Як економічна категорія урожайність означає: (ВІРНА)   всі варіанти відповідей вірні

Яка посадова особа затверджує акти інвентаризації: (ВІРНА)  керівник підприємства

Яке процентне співвідношення визначає рівень освоєності території : (ВІРНА)площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі

Який з класів рахунків може не використовуватися відповідно до облікової політики підприємства: (ВІРНА)восьмий

Які з названих виробництв не є допоміжними  (ВІРНА)  бджільництво

Які показники продуктивності праці відносяться до прямих ? (ВІРНА)    Вироблено валової продукції за 1 людино-годину.

Яку сукупну продукцію одержують від гужового траспорту (ВІРНА)  лошат, телят

Якщо в структурі товарної продукції питома вага зерна, молока та свинини складає відповідно 27, 25 і 15 процентів, підприємство має виробничий напрямок спеціалізації: (ВІРНА)  Зерно-молочний з розвиненим виробництвом свинини

Якщо в структурі товарної продукції питома вага зерна, молока та м'яса ВРХ складає відповідно 43, 14 і 12 процентів, підприємство має виробничий напрямок спеціалізації: (ВІРНА)  Зерновий

Якщо виробництво валової продукції становитиме 2000 тис. грн., а середньорічна чисельність працівників, зайнятих в с.-г. виробництві 200 чол. рівень продуктивності праці в цілому по підприємству становитиме: (ВІРНА) 10 тис. грн.

Якщо виробництво зерна на 1 люд.-годину з 0,95 ц зменшилися до 0,88 ц, продуктивність праці в зерновиробництві: (ВІРНА)    Знизилася.

Якщо виробництво продукції в два рази перевищуватиме затрати праці прямий показник продуктивності праці матиме значення: (ВІРНА)2..

Якщо виробництво продукції в два рази перевищуватиме затрати праці показник трудомісткості матиме значення: (ВІРНА)    0,5

Якщо затрати праці на виробництво 1 ц зерна з 0,53 люд.-год. зменшилися до 0,47 люд.-год., продуктивність праці в зерновиробництві: (ВІРНА)Підвищилася.

Якщо: ціна реалізації не змінюється, загальні витрати на виробництво продукції зростають, собівартість одиниці продукції знижується - значить прибуток буде: (ВІРНА збільшуватиметься.