Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 9

Рівень спеціалізації високий, якщо коефіцієнт спеціалізації складає: (ВІРНА) 0,41 - 0,60.

Рівень спеціалізації високий, якщо під час розрахунку коефіцієнта спеціалізації отримали значення: (ВІРНА) 0,5

Рівень спеціалізації низький, якщо коефіцієнт спеціалізації складає: (ВІРНА)  до 0,20.

Рівень спеціалізації середній, якщо коефіцієнт спеціалізації складає: (ВІРНА) 0,21 - 0,40.

Рівень спеціалізації середній, якщо під час розрахунку коефіцієнта спеціалізації отримали значення: (ВІРНА) 0,3

Рівень товарності окремого виду продукції розраховується відношенням: (ВІРНА)   Кількості реалізованої продукції до кількості виробленої.

Річна сума амортизації засобів механізації, яка входить до змінних затрат розраховується як добуток: (ВІРНА) фактичного виробничого ресурсу на виробничу ставку амортизації

Річна сума амортизації засобів механізації, яка входить до постійних затрат, розраховується як відношення різниці: (ВІРНА) первісної та ліквідаційної вартості до строку використання

Робочий план рахунків підприємства розробляють: (ВІРНА)  само підприємство

Розміщення сільського господарства - це: (ВІРНА)  розподіл  виробництва  окремих  видів  продукції  по  території країни

Розраховується прибуток від реалізації продукції так: (ВІРНА)  різниця між обсягом реалізованої продукції та її собівартістю

Розрізняють слідуючі види родючості ґрунту: (ВІРНА)  Природна, штучна, економічна.

Сезонний характер виробництва та особливості з ним пов’язані мають: (ВІРНА) Сільське господарство.

Середня ціна реалізації продукції визначається відношенням: (ВІРНА) виручки до кількості реалізованої продукції

Синтетичний облік витрати майбутніх періодів ведуть у  (ВІРНА)  Ж-о, форма 10.3 с.-г.

Скласти кореспонденцію рахунків: "Нарахована оплата праці керівнику підприємства"  (ВІРНА)  Дт 92 Кт 66

Собівартість 1 т перевезеного вантажу розраховується: (ВІРНА) Діленням експлуатаційних витрат на загальну вагу перевезеного вантажу

Собівартість 1 умовного гектара визначається так: (ВІРНА) Діленням експлуатаційних витрат на об'єм виконаних робіт

Собівартість валової продукції відрізняється від собівартості реалізованої продукції на величину:. (ВІРНА) Менша на величину затрат на реалізацію.

Собівартість одиниці продукції визначається:(ВІРНА)Відношенням витрат на виробництво (за мінусом витрат на побічну продукцію) до кількості виробництва продукції

Собівартість однієї мото-години при використанні тракторів і комбайнів: (ВІРНА Розраховується і має важливе значення при використанні імпортної техніки.

Собівартість однієї мото-години при використанні тракторів і комбайнів: (ВІРНА)    Розраховується і має важливе значення при використанні імпортної техніки.

Собівартість продукції є: (ВІРНА)    Витрати на виробництво і реалізацію продукції в грошовому виразі

Спеціалізація с.-г. підприємства визначається: (ВІРНА) Структурою товарної продукції

Списане паливо на роботу вантажного автотранспорту (ВІРНА)  Дт 23 Кт 207

Списані запчастини на ремонт техніки в реммайстерні  (ВІРНА)  Дт 234  Кт 207

Списані МШП відпущені в експлуатацію на управлінські цілі  (ВІРНА)  Дт 92 Кт 22

Списані МШП, що відпущеніі в експлуатацію на адміністративні цілі  (ВІРНА)  Дт 92 Кт 22

Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється  (ВІРНА)  довідкою бухгалтерії

Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформляється проведенням  (ВІРНА)  Дт 791 Кт 92

Списання запчастини на ремонт легкових автомашин керівника підприємства (ВІРНА)  Дт 92 Кт 207

Списано паливо на роботу легкових автомобілів головного агронома (ВІРНА)  Дт 92 Кт 203

Списано послуги власних допоміжних виробництв (ВІРНА)  Дт 92 Кт 234

Структура земельного фонду визначається: (ВІРНА)    Діленням кожного виду земельних угідь на загальну земельну площу і множенням на 100

Структура товарної продукції це є: (ВІРНА)   Питома вага виручки кожної галузі в загальній виручці.

Сьомий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху (ВІРНА)   доходів і результатів діяльності