Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 6

Обліковий лист тракториста-машиніста використовують для складання (ВІРНА)  накопичувальної відомості обліку використання МТП

Обліку витрат та виконаних гужовим транспортом робіт ведуть на субрахунку (ВІРНА)  2345  "Гужовий транспорт"

Обсяг виконаних робіт в умовних еталонних гектарах в розрахунку на один умовний трактор показує: (ВІРНА)    річний виробіток

Обчислена собівартість продукції, виконаних робіт і наданих послуг роблять на підставі  (ВІРНА)  методичних рекомендацій № 132

Операційна діяльність це  (ВІРНА)  основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

Основний первинний документ обліку роботи тракторів, є (ВІРНА)  подорожній лист тракториста-машиніста

Основними показниками рівня продуктивності праці в цілому по с.-г. підприємству є: (ВІРНА) Виробництво продукції в співставних цінах 2005р. на 1 середньорічного працівника, зайнятого в с.-г. виробництві і на 1 люд.-годину

Основні виробничі фонди: (ВІРНА)    Багаторазово приймають участь в виробничих процесах

Основою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є: (ВІРНА)  первинні документи

Особливості використання земельних ресурсів в сільськогосподарському виробництві полягають: (ВІРНА) Всі варіанти відповідей вірні

Особливості сільськогосподарського виробництва в тому що : (ВІРНА) Сільськогосподарське виробництво залежить від природних факторів та сезонності праці

Первинним документами по нарахуванню оплати праці адмін. управлінському персоналу є (ВІРНА)  табель обліку робочого часу

Первинними документами для обліку міжнародних перевезень є такі (ВІРНА)  типова форма подорожнього листа ф. 1а ТТН ф. CMR

Переведення фізичних тракторів в умовні проводиться так: (ВІРНА)    Кількість фізичних тракторів необхідно помножити на постійний коефіцієнт переведення по кожній марці тракторів.

Перший клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА)  необоротних активів

Питома вага кожної статті витрат в загальних затратах є: (ВІРНА)    Структура собівартості.

Під структурою енергетичних ресурсів сільського господарства розуміють: (ВІРНА)  Питома вага кожного виду енергетичних ресурсів в загальній їх сумі.

Підприємства "Агротехсервісу" відносяться до інфраструктури: (ВІРНА) Виробничої.

Підприємства "Агрохім" відносяться до інфраструктури: (ВІРНА) Виробничої.

Підприємства і організації роздрібної торгівлі в сільській місцевості відносяться до інфраструктури: (ВІРНА)  Соціальної.

Підприємства мають право вносити зміни: (ВІРНА)  доповнювати субрахунки

Підприємство вважається з поглибленим рівнем спеціалізації, якщо коефіцієнт спеціалізації складає: (ВІРНА)Понад 0,61

Підприємство має поглиблений рівень спеціалізації, якщо коефіцієнт спеціалізації складатиме: (ВІРНА)   0,7

План рахунків для госпрозрахункових підприємств розробляє та затверджує: (ВІРНА)  Міністерство фінансів

План рахунків це: (ВІРНА)  систематизований перелік рахунків згрупованих по економічно однорідним ознакам в класи

Плата за використання земельних ресурсів в сільськогосподарському підприємстві здійснюється у вигляді: (ВІРНА)Фіксованого сільськогосподарського податку.

Плата на умовах оренди земельної частки-паю встановлена не менше: (ВІРНА) 3,0% грошової оцінки землі

Платіжні доручення за призначенням відносяться до документів: (ВІРНА)  розпорядчі(ВІРНА)   виправдні

Площа сільськогосподарських угідь в Україні становить: (ВІРНА)42 млн. га

По відношенню до балансу рахунок обліку допомжного виробництва  (ВІРНА)  активний

По порядку складання видаткові касові ордери відносяться до: (ВІРНА)  первинні

Поборжній лист ф. 1 (міжнародна) видають на такий термін (ВІРНА)  на весь термін відрядження

Подорожній лист (ф. 2) вантажного автомобіля видають на такий термін (ВІРНА)  на 1 день (зміну)

Подорожній лист вантажного автомобіля за призначенням відносяться до документів:(ВІРНА)  комбіновані

Позабалансові рахунки призначені для: (ВІРНА)  відображення господарських операцій одностороннім записом