Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

Інвестиційна діяльність це  (ВІРНА)  діяльність, яка визначається як придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Інфраструктура поділяється на: (ВІРНА) Виробничу та соціальну

Інфраструктура це: (ВІРНА) Поєднання підприємств і організацій, які забезпечують необхідні умови для ведення сільського господарства.

Калькуляційною одиницею водопостачання затверджено (ВІРНА)  собівартість 1 м кубічного

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автопарку за рік визначається так:(ВІРНА) Відношення фактичного вантажообороту до номінального (можливого).

Коефіцієнт використання пробігу вантажних автомобілів розраховується так: (ВІРНА) Діленням пробігу з вантажем на загальний пробіг.

Коефіцієнт змінності роботи МТП за рік визначається так: (ВІРНА) Діленням машинно-змін на машинно-дні

Коефіцієнт сезонності (по максимуму) визначається: (ВІРНА) Відношенням максимальної місячної зайнятості працівників до середньорічної

Коефіцієнт спеціалізації показує: (ВІРНА) Рівень спеціалізації

Контрарні рахунки поділяються: (ВІРНА) контрактивні, контрпасивні

Критичний об'єм виробництва визначається: (ВІРНА) Відношенням постійних затрат до різниці між ціною і змінними затратами на одиницю продукції

Куди відносять нестачі в межах норм природного збитку: (ВІРНА)  на витрати виробництва

Машино-тракторний парк належить до  (ВІРНА)  допоміжних виробництв

Методологічні заходи обліку витрат викладені в (ВІРНА)  П(С)БО 16

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань у кореспонденції  (ВІРНА)  Дт 91, 92 Кт 13

На статтю "Інші витрати" відносять  (ВІРНА)  платежі по страхуванню основних засобів

На якому рахунку відображаються відомості про нестачі і втрати від псування цінностей: (ВІРНА)  94

Найбільшу питому вагу у структурі собівартості виробництва продукції тваринництва займають: (ВІРНА)   Корма

Накладна на відпуск палива зі складу за побудовою документ: (ВІРНА)  однопозиційний

Нарахована амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи адміністративного призначення  (ВІРНА)  Дт 92 Кт 132

Нарахована оплата праці бухгалтеру (ВІРНА)  Дт 92 Кт 66

Народногосподарське значення сільського господарства полягає в: (ВІРНА) Забезпеченні продуктами харчування населення країни.

Науково-технічний прогрес в сільському господарстві включає таку комплексну систему: (ВІРНА) біологічний, технічний, організаційний, економічний напрямки.

Не розраховується при визначенні собівартості одиниці продукції в молочному скотарстві : (ВІРНА) собівартість 1 ц живої маси.

Не розраховується при визначенні собівартості одиниці продукції при вирощуванні і відгодівлі молодняка ВРХ : (ВІРНА)   собівартість 1 голови приплоду.

Непрямими називаються витрати, які  (ВІРНА)  не можуть бути віднесені безпосередньо до певного обєкта витрат економічно можливим шляхом

Нестачі більш норм природного збитку (якщо не встановлена винна особа) відносяться: (ВІРНА)  на збитки підприємств (ВІРНА)  списуються за рахунок прибутку

Норма прибутку визначається: (ВІРНА) Відношенням прибутку до суми основних і оборотних коштів

Нормо-зміна визначається так: (ВІРНА) Відношення обсягу фактично виконаної роботи до норми виробітку.

Об'єм виконаних робіт машинно-тракторним парком в умовних гектарах визначається : (ВІРНА)    Як добуток нормо-зміни на коефіцієнт переведення в умовний трактор і сталого множника - 7.

Об'єми будівельно-монтажних робіт оцінюються в таких цінах: (ВІРНА) Кошторисних.

Об'єми реалізації продукції будуть зменшуватися, якщо ціна: (ВІРНА) знижуватиметься.

Об'єми реалізації продукції будуть зростати, якщо ціна: (ВІРНА)    підвищуватиметься.

Облік витрат майбутніх періодів ведуть на рахунку  (ВІРНА)  39

Облік прямих витрат РММ ведуть у такому регістрі (ВІРНА)  журнал обліку витрат у РММ

Облік ремонтного виробництва здійснюється на субрахунку  (ВІРНА)  234

Облік роботи допоміжного виробництва ведуть на рахунку  (ВІРНА)  234