Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 7

Показниками економічної ефективності використання землі виступають: (ВІРНА)    Система натуральних та вартісних показників

Показники економічної ефективності розміщення сільськогосподарського виробництва: (ВІРНА)  поглиблення спеціалізації виробництва

Показники електрозабезпеченності визначаються: (ВІРНА) Кількістю витраченої електроенергії в розрахунку на 100 га с.-г. угідь

Показники енергозабезпеченності розраховуються: (ВІРНА)  Можливий розрахунок за всіма переліченими варіантами

Показники розміщення сільського господарства: (ВІРНА)  обсяг виробництва окремих видів продукції на 100 га відповідних земельних угідь у регіонах

Понесені витрати на створення підприємства як правило відноситимуться до: (ВІРНА)постійних

Посівна площа в Україні становить: (ВІРНА) 28 млн. га

Послуги гужового транспорту розподіляють на об'єкти обліку витрат  (ВІРНА)  щомісяця

Постійні затрати змінюються при збільшенні виробництва с.-г. продукції (ВІРНА)   ні

Постійні затрати змінюються при розширенні розмірів с.-г. підприємства (ВІРНА)   так

При обліку загальновиробничих витрат по статті "Витрати на оплату праці" складають кореспонденцію  (ВІРНА)  Дт 91 Кт 66

При обліку загальновиробничих витрат по статті "Відрахування на соціальні заходи" складають кореспонденцію  (ВІРНА)  Дт 91 Кт 65

При обліку загальновиробничих витрат по статті "Матеріальні витрати" обліковують  (ВІРНА)  вартість палива, МШП, запчастин

При обліку загальновиробничих витрат по статті "Матеріальні витрати" складають кореспондецію  (ВІРНА)  Дт 91 Кт 20,22

Прибуткові касові ордери за способом охоплення операцій відносяться до: (ВІРНА)  разові

Прибутком називається: (ВІРНА)   Частина виручки , що залишається після відшкодування понесених витрат.

Прибуток від звичайної діяльності більший на величину різниці між фінансовими доходами разом з участю капіталу та затратами на них від: (ВІРНА)   Операційного прибутку.

Прибуток від реалізації 1 т молока дорівнюватиме (за такими вихідними даними: ціна реалізації 1 ц молока - 70 грн., собівартість виробництва 1 ц молока - 60 грн.) : (ВІРНА)   100 грн.

Прибуток від реалізації молока дорівнюватиме (за такими вихідними даними: вартість валової продукції - 800 тис. грн., вартість товарної продукції 900 тис. грн., собівартість виробництва продукції 700 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 750 тис. грн.) : (ВІРНА)   150 тис. грн.

Прибуток від реалізації продукції визначається: (ВІРНА)   Як різниця між виручкою і собівартістю реалізованої продукції

Принципи раціонального розміщення сільського господарства: (ВІРНА)  раціональне використання виробничих ресурсів

Продуктивність праці - це: (ВІРНА) виробництво продукції за одиницю робочого часу

Продуктивність праці в сільськогосподарському підприємстві визначається: (ВІРНА)  Виробництвом продукції в розрахунку на 1 працівника, зайнятому в сільськогосподарському виробництві

Продуктивність праці в сільському господарстві характеризується: (ВІРНА) Прямими, зворотними та додатковими показниками

Продуктивність праці в сільському господарстві: (ВІРНА)    Виробництво продукції за одиницю часу

Продуктивність праці як економічна категорія показує:(ВІРНА)    здатність конкретної людської праці виробляти кількість продукції або виконувати  обсяг робіт за одиницю робочого часуобсяг робіт за одиницю робочого часу

Процентне відношення чистого прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних засобів є: (ВІРНА)   Норма прибутку.

Процентне співвідношення площ окремих культур або їх груп у загальній посівній площі показує: (ВІРНА)   структуру посівних площ

Прямими називають ті витрати, які  (ВІРНА)  безпосередньо можуть бути віднесені до конретного обєкта витрат і включені до собівартості продукції, робіт та послуг

П'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА)  довгострокових зобов'язань

Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом класифікуються на: (ВІРНА)  рахунки господарських засобів і процесів, рахунки джерел утворення засобів